pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Interne Vertrouwenspersonen in de EH-kerk

Het is alweer enige tijd geleden dat u las over de aanstelling door de Kerkenraad van de Commissie Interne Vertrouwenspersonen. We schreven toen dat de taak van deze Commissie is een aanspreekpunt te zijn voor alle personen (ook voor hen die inmiddels geen lid meer zijn van de Eben-Haëzerkerk), die binnen de gemeente te maken hebben gekregen of slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik. Dit kan zijn in de relatie tussen kerkelijk werkers (in de ruimste zin) en gemeenteleden, maar ook binnen jeugdwerk. De Commissie heeft ook op dit terrein de taak gekregen om preventief bezig te zijn en hier aandacht aan te geven.

Inmiddels heeft de Commissie niet stilgezeten en heeft ze o.a. een notitie Veilige Kerk gemaakt inclusief gedragsregels die door de Kerkenraad zijn bevestigd en bekrachtigd. Dit beleidsdocument kunt u vinden op de website van de kerk. Daarnaast heeft zij ook diverse keren voorlichting aan catecheten en jeugdleiders gegeven.

Het thema ‘veiligheid’ heeft de aandacht: bij veilig kerk-zijn gaat het niet alleen over seksueel grensoverschrijdend gedrag maar ook over bv. intimidatie, omgaan met pesten en uitsluiten. Wanneer je in de kerk niet goed behandeld wordt heeft dat een andere impact dan wanneer je een nare ervaring hebt in de supermarkt. Misschien lopen mensen wel de grootste beschadigingen op in de kerkelijke gemeente, omdat ze het daar het minste verwachten en dat doet wat met het geloofsvertrouwen.

Je veilig voelen is een individuele beleving, maar hangt ook sterk samen met de manier waarop er met je wordt omgegaan. En daarin hebben we allemaal een eigen verantwoordelijkheid op onze eigen plek in de kerk. Niet alleen gezagsdragers in de kerk, maar juist ook ouders en jongeren. Kinderen horen niet alleen wat ouders zeggen, ze zien ook hoe ze zich gedragen. Ze worden beïnvloed door alles en iedereen. Een omgeving waarin de kinderen hun gedrag kunnen oefenen is belangrijk voor een goede ontwikkeling. En daarin hebben ze ons, als volwassenen, nodig door voorbeeldgedrag, aanspreken en grenzen stellen.

Jong geleerd is immers oud gedaan!

De vertrouwenspersonen in de kerk zijn:
Jacobien van Willigen-van Beijnum
Mail: ;
Greet Jongman-de Vries
Mail: ;
Jan Jans
Mail: ;