pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Hartelijk welkom! 

U bent hartelijk welkom in onze kerk. Om 09:00 uur is er een dienst om 10:45 uur en 18:30 uur. U kunt de diensten online volgen: hier diensten online volgen.

Parkeren

Rondom de kerk en langs de straten in de buurt is volop gelegenheid om de auto te parkeren. Op sommige plaatsen zijn gele strepen op de stoeprand aangebracht. Daar mag uiteraard niet geparkeerd worden. Probeer bij de hoeken van straten zo veel mogelijk ruimte vrij te houden, zodat er geen parkeeroverlast ontstaat. Naast het kerkgebouw hebben we een overdekte fietsenstalling.

Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten en ook bij speciale diensten is er kinderoppas. Wanneer u gebruik wilt maken van de kinderoppas kunt u het best via de ingang bij de fietsenstalling binnenkomen. De heel kleine kinderen (0 en 1 jaar) zijn welkom in de zaal naast de keuken op de begane grond. De wat grotere kinderen kunnen voor oppas naar de twee zalen beneden: kinderen van 2 – 3 jaar worden in de eerste zaal verwacht; kinderen van 4 – 6 jaar in de tweede zaal. Voor deze kinderen wordt ook uit de Bijbel verteld en er wordt met hen gezongen. Het is fijn als u uw kind iets te drinken meegeeft in een eigen beker (met de naam erop). Bij de kinderen in de oudste groep wordt een collecte gehouden voor hun adoptiekinderen.

De kerkdienst

De kerkdiensten ’s morgens beginnen om 09.00 en 10.45 uur. De kerkdienst ’s avonds begint om 18.30 uur.
N.B. in de zomervakantie is er ’s morgens één dienst. Die begint om 10:00 uur en de avonddienst om 18:30 uur.

Na binnenkomst van de kerkenraad worden er eerst wat mededelingen gedaan door de ouderling van dienst. Daarna zingen we samen een Psalm en brengt de ouderling van dienst de predikant naar de preekstoel. Daar geeft hij hem een hand en wenst hem Gods Zegen toe. Dan is er voor iedereen even kort om stil te bidden. Elke dienst hebben we immers de Heere nodig en daar mogen we dan om vragen.

Als de predikant op de preekstoel is, spreekt hij het zogenaamde ”votum en de groet” uit. Daarmee wordt uitgesproken dat we ons allemaal van God en Zijn genade afhankelijk weten en dat we ook in deze dienst op Zijn hulp wachten en vertrouwen.

Vaste onderdelen van de kerkdienst zijn vervolgens

  • Het lezen van de Wet van God (’s morgens) en de Geloofsbelijdenis (’s avonds)
  • Samen regelmatig zingen van Psalmen (bij de ingangen van de kerk liggen meestal enkele Bijbels met Psalmen, die kunt u uiteraard lenen om in de dienst te gebruiken).
  • Voor de preek en aan het eind van de dienst wordt er gebeden. Er wordt gebeden om Gods Zegen als we de Bijbel lezen en om Zijn leiding in de dienst. Ook wordt er gebeden voor zieken en voor allerlei zaken die in de maatschappij aan de orde zijn.
  • Een ander belangrijk moment in de eredienst is het samen lezen uit de Bijbel. Onze God spreekt wanneer wij Zijn woorden in de Bijbel lezen.
  • Daarna wordt door de predikant in de preek uitleg gegeven bij het Bijbelgedeelte en de preek wordt steeds weer het geweldige belang onderstreept om de Heere Jezus te kennen en bij Hem te behoren! Dát maakt werkelijk gelukkig, niet alleen in dit leven, maar voor eeuwig!
  • Voor en na de preek wordt er geld ingezameld voor diverse doelen. Dat zijn enerzijds doelen om er voor te kunnen zorgen dat er elke zondag kerkdiensten gehouden kunnen worden, dat het gebouw netjes wordt onderhouden en anderzijds doelen waarmee anderen geholpen worden (soms zijn dat mensen in onze directe omgeving, die in nood zijn; vaak zijn dat ook mensen op heel andere plaatsen van de wereld, die in moeilijke omstandigheden leven en die we graag willen helpen. Er zijn in elke eredienst vier collectes: drie voor de preek en een na de preek.
  • Aan het eind van de dienst spreekt de predikant de “zegen” uit. Vervolgens wordt hij door de ouderling van dienst weer met een handdruk en een korte wens opgehaald bij de preekstoel. De kerkenraad gaat dan naar de consistoriekamer (de kamer achter de deur onder het orgel). Vervolgens begint de organist te spelen en gaan de aanwezigen naar de uitgangen.
  • Er zijn verspreid over het jaar enkele diensten, die iets anders verlopen dan hierboven geschetst. Dat zijn vooral de diensten waarin de Heilige Doop wordt bediend of waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd.
  • Wanneer u als gast aanwezig bent tijdens een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd en waarin u graag deelneemt aan het Heilig Avondmaal stellen we het zeer op prijs als u vooraf even contact legt met een van de predikanten of met de scriba (Klik hier voor hun contactgegevens)

En verder…

We hopen u te mogen begroeten in de erediensten.
Natuurlijk kunnen we ons ook voorstellen dat u graag eens even met een van de predikanten of iemand anders uit de kerkenraad wilt praten over wat u gehoord hebt en in de kerkdienst hebt ‘meegekregen’

Van harte nodigen we u uit om contact op te nemen. Dat kan natuurlijk direct na de eredienst. Als u even wacht bij de consistoriekamer, dan kunt u altijd wel even met iemand van de kerkenraad spreken. Natuurlijk kunt u ook contact leggen met gemeenteleden.