pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Nieuws uit de wijk

Nieuws uit de wijk
Met enige regelmaat lezen we in ons kerkblad iets over activiteiten vanuit de verschillende wijken.
Om dit een wat herkenbare plek te geven en elke wijk aan bod te laten komen, hebben we het plan opgevat hier in de komende periode een vaste rubriek van te maken. We beginnen (bij toerbeurt) om de wijkcoördinatoren iets over zichzelf te laten vertellen en over de activiteiten in de wijk waarvoor ze de coördinatie verzorgen. Doel is om met elkaar de onderlinge contacten uit te breiden waardoor we elkaar nóg beter leren kennen en we er voor elkaar zullen zijn als dat nodig mocht is. De wijkcoördinatoren dragen veel bij om dit in de praktijk vorm te geven. Wellicht groeit deze rubriek uit naar een leuke manier om de verbondenheid met elkaar ook zichtbaar te maken.

Bert van Santen & Lammert Smit


In onze tocht langs verschillende wijken doen we ditmaal wijk 8 aan. Dit is het postcodegebied 7323 & 7324.
Hier zijn de coördinatoren Diane Wilbrink en Gerrie Wassink actief. Zij beschrijven in het onderstaande stukje de manier waarop zij actief zijn in hun wijk en wat daarbij hun diepste motivatie is; mooi om zo met elkaar gemeente te zijn!

Zij schreven het volgende;
Johannes 13 vers 34 en 35 zegt ons: “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.”
Omzien naar elkaar, dat proberen we in de wijk te promoten. De opzet is om geregeld ouderen te bezoeken door middel van een rooster. Het ene jaar krijgen we het rooster niet rond, terwijl het een ander jaar wel lukt. Bij rouw, geboortes of feestjes sturen we een kaart en proberen we wijkgenoten te vinden die op bezoek willen gaan.
Onze wijk bestaat uit +/- 60 adressen. Er wonen jongere, maar ook oudere mensen. Achter elke deur speelt er lief en leed. Hier proberen we op in te spelen. Voor zover we signalen oppikken proberen we met hulp van gemeenteleden in de wijk tot hulp te zijn voor onze broeders en zusters die ondersteuning behoeven.
Contact met de wijkouderling of wijkpredikant is hierbij het uitgangspunt.
We hopen en bidden dat we op deze manier tot eer van God en tot heil van onze naaste werkzaam kunnen zijn. Zowel voor onze gemeenteleden als voor wijkgenoten. Iedereen/ieder één.

Diane Wilbrink & Gerrie Wassink


Nieuws uit wijk 2
Opnieuw een kort bericht uit één van de wijken: ditmaal uit wijk 2 (postcodegebied 7312). In de ene wijk is men al wat langer actief als het gaat om wijkgebonden activiteiten dan in de andere wijk. In wijk 2 zijn Wilma Maaskant en Ingrid Schoonhoven nog maar net gestart en ze hebben een eerste bijeenkomst gehad. Mooi om te lezen dat ook in deze wijk een begin gemaakt wordt!
Wilma en Ingrid: „Wij hebben een geografisch uitgestrekte wijk: van Wenum-Wiesel tot en met Beemte-Broekland. In onze wijk wonen relatief weinig gemeenteleden, dus wonen we behoorlijk ver uit elkaar. Om de persoonlijke afstand te verkleinen hebben we vorig jaar voor het eerst een avond belegd om elkaar beter te leren kennen. Het was een gezellige, informele avond. Niet iedereen was in de gelegenheid om aanwezig te zijn, maar een volgende keer hopen we wél iedereen te mogen ontmoeten. We gaan hier dus vast en zeker een vervolg aan geven.”
Dit vervolg zal worden gehouden op zondag 4 februari na afloop van de tweede morgendienst. U heeft allemaal een uitnodiging gehad en als u graag wijkgenoten wilt ontmoeten en nader met elkaar kennis wilt maken, dan bent u van harte welkom. Wij zien uit naar uw komst,

Willem van den Berg, Gerard Beelen


Wijk 12

Beste Gemeenteleden,
Wij zijn gevraagd om een aftrap te doen om ons als wijkcoördinatoren voor te stellen en mogelijke ideeën uit te wisselen met andere wijken binnen onze kerk.
Wij zijn Aard-Jan en Hilde Borghuis en Hans en Corine Altena, wijkcoördinatoren van wijk 12. We vinden het belangrijk om meer oog voor elkaar te krijgen binnen de wijk. Maar hoe doe je dat in een wijk waar je elkaar niet zo maar tegenkomt? Op het moment dat er ziekte, rouw of een geboorte of jubileum is, zijn wij bijvoorbeeld begonnen om namens de wijk een kaartje te sturen en een welkomstgeschenkje bij nieuwe wijkgenoten te brengen. Gewoon om als wijk betrokkenheid te tonen. Na wat brainstormen en navraag bij andere wijken hebben we verder besloten om een enquête te houden om de behoefte in de wijk te peilen voor zowel activiteiten als inzet van gaven en talenten. Tevens hebben we ‘wijkgezichten’ gemaakt, een soort smoelenboek waarin ieder gezin (dat wil) zich kort voorstelt en zijn talenten en gaven aangeeft.
Rekeninghoudend met de uitkomsten van de enquête hebben inmiddels de eerste wijkactiviteiten plaatsgevonden en zijn er activiteiten gepland voor het komende jaar. In september wilden we met de wijk gaan wandelen, de weersverwachting was echter echt Hollands, regen dus. We zijn daarom niet gaan wandelen maar gewoon samengekomen om bij te praten en een bijbelquiz te gaan doen. Verder organiseren we 2 keer per jaar een wijkactiviteit (met en zonder kinderen) en de dames in ons gezelschap komen 3 keer in het jaar bij elkaar op een ‘koffieochtend’. Om ouderen meer te betrekken bij de wijk is ook het initiatief genomen om binnenkort kerststukjes te maken en langs te brengen.
Tot slot proberen we iedereen op de hoogte te houden van het wel en wee door 2 á 3 keer per jaar een nieuwsbrief te versturen binnen onze wijk. Op deze manier hopen wij dat we elkaar binnen de wijk beter weten te vinden en dat de onderlinge betrokkenheid verder wordt vergroot. Ook in geval van hulpvragen waarbij je elkaar binnen de wijk op verschillende manieren kunt helpen.
Wij geven de pen door aan de volgenden en zijn benieuwd naar ervaringen en initiatieven uit andere wijken!

Hartelijke groet uit wijk 12, de Maten – binnenring


Gemeente zijn! (wijk 5-7316)

Inmiddels zijn er vijf wijken (van de negentien!) aan het woord geweest. Er is iets geschreven over de wijk waarin zij wonen. In al deze en vele andere wijken zijn er betrokken gemeenteleden die tijd en energie willen steken in het bevorderen van het ontmoeten en omzien van en naar elkaar en het praktisch steun bieden daar waar het nodig is.

Deze week “ontmoeten” we wijk 5.

In onze wijk is in 2017 de draad weer opgepakt. Het eerste doel was te komen tot een wijkbijeenkomst. In november 2017 heeft deze eerste bijeenkomst plaatsgevonden. De opkomst was goed: 45 personen waren aanwezig, jong en oud(er). We zien terug op een bijzonder goed samenzijn. Elk gezin had iets voor zijn/haar rekening genomen: taart, hapje, drankje, knutselspullen voor de kinderen, maar bracht vooral ook veel gezelligheid mee. Fijn om dit zo met z’n allen te doen, ook de spontane hulp tijdens deze bijeenkomst. Onze wijkouderling, broeder G. Eversdijk was ook aanwezig. Nogmaals dank voor de betrokkenheid in onze wijk en de hartelijke woorden tijdens deze bijeenkomst!
We hebben die dag gelijk iedereen een enquête in laten vullen om onder andere te polsen hoe vaak men een activiteit leuk vindt, en hoe hij of zij zich in zou willen zetten in de wijk. Dit  moet nog een vervolg krijgen.
Goed om onze ervaringen ook via het kerkblad te delen. Zo lazen we van wijk 19, Twello, hoe zij via de voorbeden/weekbrieven inventariseren waar de behoeften liggen, contacten leggen en zo nodig en mogelijk hulp organiseren. Dit is iets wat we ook in onze wijk zo willen oppakken.
Al met al een goede start en basis voor de volgende bijeenkomst die we willen plannen in juni 2018.

Hartelijke groet,
Wouter en Harriët Gijsbertsen


Ditmaal wijk 19 – Twello e.o.

Sinds 2013 is er in onze wijk een ‘zorgcoördinatie’ opgezet. Tijdens een wijkbijeenkomst zijn we met elkaar gaan brainstormen over hoe we het omzien naar elkaar meer handen en voeten kunnen geven. We hebben een zorgcoördinator (Sam) (en vervanger) ingeregeld. En daarnaast een lief-en-leed-pot ingesteld. Daarnaast is er een smoelenboek gemaakt waarin elke gezin binnen de wijk kan aangeven welke hulp van haar/hem/hun kan worden verwacht. Dat varieert van oppas bij nood, tuin/kleine klussen, eten koken, vervoer bij ziekenhuisbezoek etc.
Via de voorbede/weekbrieven en wijkouderling verneemt Sam waar de behoeften liggen. Er wordt contact gelegd en zo nodig en mogelijk hulp georganiseerd. Een mooi en concreet voorbeeld was een situatie waarbij een van onze wijkleden door een val tijdelijk weinig kon ondernemen. Binnen no time was er een lijst opgesteld waarin wekelijks het gezin werd voorzien van divers meeleven (koken/bezoek etc.).
Zo kunnen we als wijk er voor elkaar zijn en juist wat Jezus ons voordeed in de praktijk brengen. Een kaart of iets is vaak een klein gebaar maar het geeft wel groei in verbondenheid met elkaar als leden van Zijn Gemeente. Daarnaast zijn er jaarlijks een tweetal ontmoetingen; informeel, gericht op elkaar ontmoeten maar ook op ontmoeting met onze God. Ondanks dat de afstand van onze wijk het grootst is (kadastraal gezien), merken we dat er verbondenheid leeft en daar zijn we dankbaar voor!

Hartelijke groet,
Sam van Eenennaam en Kirsten Dijkman


Bericht uit wijk 18 – Beekbergen/Lieren

Er is ons gevraagd om iets te schrijven over het reilen en zeilen in wijk 18.
Onze Eben-Haëzerkerk kan gelukkig nog een groot aantal gemeenteleden elke zondag verwelkomen. Zoveel dat we elkaar onmogelijk allemaal kennen. Maar nu mogen we als wijk 18 ervaren dat we een “kerkje” in de EHK mogen zijn. De gemeenteleden van deze wijk wonen in het buitengebied van Apeldoorn ten zuiden van de A1 en A50, te weten Beekbergen, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Spankeren, Zelhem en Dieren. Toen we 3 jaar geleden begonnen als coördinatoren lag het accent vooral op het ontmoeten van gemeenteleden zodat we elkaar beter zouden leren kennen. Dat mochten we samen doen door met elkaar een aantal maaltijden te nuttigen. Eten is een samenbindende factor geweest. We hebben door middel van een enquête geïnventariseerd in welke dingen we goed zijn om die in te kunnen zetten in de wijk. Er is aandacht bij vreugdevolle zaken (zoals belijdenis doen, geboorte, jubilea, verjaardagen, etc) maar ook als zorgen/ziekte een gemeentelid treft. We leggen een bezoekje af of bellen om te horen hoe het gaat en of er hulp nodig is. En we mogen voor gemeenteleden bidden om kracht/nabijheid als het stormt en danken voor mooie, goede momenten. Er zijn al vele kaarten verstuurd naar gemeenteleden en we hopen dat dit als een bemoediging wordt ervaren. We willen er nl. voor elkaar zijn. Dat is ook een Bijbelse opdracht met Jezus Christus als het grote voorbeeld. Omzien naar onze naasten!

Per jaar komen we minimaal 1x bij elkaar maar we streven ernaar om dit 2x te doen. Invulling aan deze middagen / avonden wordt wisselend ingevuld. De ene keer is het ontspanning, de andere keer mogen we God groot maken met muziekinstrumenten en met onze stemmen. Want ten diepste heeft God ons aan elkaar gegeven en Hem komt alle lof, eer en aanbidding toe.


Deze keer en kort berichtje uit het wijk 6 ( postcode gebied 7321)
Inmiddels zijn er 8 wijken “aan het woord” geweest van de 19 die onze gemeente groot is!
Elke keer weer ontmoeten we betrokken en enthousiaste gemeenteleden die zich inzetten om samen met elkaar de onderlinge verbondenheid te versterken! Dank voor deze waardevolle inzet en aandacht!
Met elkaar maken we deel uit van de christelijke gemeente en bovenal voeren we samen het Lichaam van Christus. Dat motiveert, stimuleert en zet ons telkens in beweging!

Wijk 6 – postcode 7321

In wijk 7321 organiseren we elk jaar een bijeenkomst. Zo hebben we elkaar met de gezinnen ontmoet op een zaterdagmiddag in de kerk, waarbij een aantal wijkgenoten voor een heerlijke maaltijd had gezorgd. Het was de bedoeling om op deze bijeenkomst ook een spel te doen, maar door de gezelligheid zijn we hier niet aan toegekomen!
Soms pakken we wat minder groots uit en organiseren bijvoorbeeld een koffieochtend bij iemand thuis.
Naast de wijkbijeenkomsten proberen we elkaar praktisch te helpen, in bijvoorbeeld koken en vervoer naar het ziekenhuis. Het is mooi om op deze manier aandacht te hebben voor elkaar en te weten wat er bij de ander speelt.
Binnenkort komen de wijkcoördinatoren weer bij elkaar om na te denken over een wijkbijeenkomst in 2018.
Hartelijke groet,
Anja Vermaas, Bea den Hoed en Hanneke Post


Bericht van wijk 7325

We juichen het concept ‘gemeente-zijn’ van harte toe en doen ons best jaarlijks iets te organiseren. Hetzij door ons als coördinatoren hetzij door anderen in de wijk. De eerste keer (2015) zijn we begonnen met een borrel voor de volwassenen. Tijdens deze borrel hebben we gelijk geïnventariseerd waar de behoeften in de wijk liggen. Denk aan meer samenkomsten per jaar/welke inhoud/met of zonder kinderen. Hierbij liepen de behoeften zeer uiteen, maar de meesten kozen voor een gezellig samenzijn. De reden is dat er vanuit de gemeente genoeg wordt aangeboden voor geestelijke verdieping. In 2016 hebben we opnieuw een gezellige bijeenkomst in de wijk gehad, dit keer met kinderen; een high tea met zelf meegebracht lekkers. Wederom zeer geslaagd!
En nu beseffen we dat we alweer 2 jaar verder zijn… Ondertussen zijn we bij hulpvragen actief geweest en zijn we gestart met het welkom heten van nieuwe gemeenteleden in de wijk.
Ook hebben we een eigen Facebookpagina. Een aanrader misschien voor andere wijken? Hiermee kun je bijvoorbeeld activiteiten in de kerk nog eens extra onder de aandacht brengen, of andere zaken op geloofsgebied (denk aan cursussen, mooie lectuur) en het is natuurlijk gewoon leuk om op deze manier contact te hebben met de wijkgenoten.
We hopen dat we op deze manier kunnen zorgen voor een verbindende factor binnen onze grote gemeente en dat we iets uit mogen stralen, niet alleen onder “eigen” wijkleden….

Chanelle Pouw en Jacobien van Willigen