pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Financiën

Financiën kerk en ANBI
De Eben-Haëzerkerk heeft de aanduiding “bijzondere aard”. Dit betekent dat onder andere dat de Eben-Haëzerkerk eigen rechtspersoonlijkheid heeft en zelfstandig is in haar financieel beheer. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Eben-Haëzerkerk heeft hierin de verantwoordelijkheid zoals kerkordelijk bepaald.
De ANBI gegevens van de Eben-Haëzerkerk zijn hieronder op deze pagina opgenomen.

Financiën wijkdiaconie en ANBI diaconie PGA
De wijkdiaconie maakt via vertegenwoordigers deel uit van het College van Diakenen (CvD) van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Wel heeft de wijkdiaconie van de Eben-Haëzerkerk haar eigen collecterooster en het eigen financieel beheer over de bijeengebrachte diaconale gelden.
De ANBI gegevens betreffende de wijkdiaconie kunt u vinden op de website van het College van Diakenen (CvD) van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn, zie http://www.diaconieapeldoorn.nl De wijkdiaconie van de Eben-Haëzerkerk is geen rechtspersoon.

Financiële administratie kerk
De voornaamste taak van de financieel administrateur is het bijhouden van ontvangsten per gemeentelid. Daarbij gaat het om: de vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans), de solidariteitskas, het abonnement op Hervormd Accent en inkomsten uit de verkoop van collectebonnen. Van elk gemeentelid wordt gevraagd een zo duidelijk en concreet mogelijke omschrijving met zijn betaling meegeeft. Alleen dan kan de bijdrage juist worden verwerkt.
De administrateur geeft er de voorkeur aan dat gemeenteleden het College van Kerkrentmeesters machtigen om periodiek de vrijwillige bijdrage af te schrijven. Met betrekking tot de verkoop van collectebonnen heeft het sterk de voorkeur niet contant te betalen. Er is in de kerk een pinautomaat beschikbaar.
Daarnaast verzorgt de administrateur alle betalingen, nadat deze zijn goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters. Alle verzoeken tot betaling lopen via dit college.

Vrijwillige bijdrage Actie Kerkbalans
Elk jaar wordt de actie Kerkbalans gehouden. Deze actie is nodig om het financiële huishoudboekje van de gemeente sluitend te krijgen. Om zorg te dragen voor een gezonde financiële situatie, kunnen de kerkrentmeesters, naast de reguliere collecten, niet buiten deze vrijwillige bijdrage. De gift kan in termijnen worden voldaan.

Periodieke giften en legaten
Wanneer u een periodieke gift of een legaat overweegt, kunt u hier nadere informatie vinden.

Solidariteitsfonds
Uit het Solidariteitsfonds worden subsidies aan gemeenten verleend. Ook de Eben-Haëzergemeente heeft in het verleden bij de bouw van de kerk uit dit fonds subsidie gekregen. De bijdrage voor de solidariteitskas bedraagt momenteel 10 euro per gemeentelid. Hiervan dient de kerk verplicht 5 euro af te dragen. Dit bedrag moet ook afgedragen worden, als gemeenteleden niet betalen. De verzending en administratie hebben plaats onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester van het college van kerkrentmeesters.

ANBI gegevens Eben-Haëzerkerk Apeldoorn

Van: Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn.
Hierna genoemd EHK.

De EHK is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA). De PGA is het plaatselijk deel te Apeldoorn van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn
Telefoonnummer:055-3017904 (koster)
RSIN/Fiscaal nummer:003665665 (EHK Apeldoorn), (dit nummer vermelden bij de belastingaangifte waarbij u giften aan de EHK wilt aftrekken)

813 612 809 (Landelijke PKN)

Website adres:www.ebenhaezerkerk.nl
E-mail scriba:
Adres:De Nieuwekamp 24
Postcode:7345 DB
Plaats:Wenum Wiesel
E-mail College van

kerkrentmeesters

Postadres:

Postbus 2444

Postcode:7302 EP
Plaats:Apeldoorn

De Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn is een wijkgemeente die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Een verdere omschrijving is te vinden op identiteit

Op de website van de PGA staat:
pkn-apeldoorn.nl/wijkgemeentes/eben-haezerkerk/

Als gemeente van de Eben-Haëzerkerk weten wij ons onderdeel van het ene lichaam van Jezus Christus. Wij staan in de protestantse traditie en hebben onze plaats in het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen de Protestantse Gemeente van Apeldoorn nemen wij de plaats in van een wijkgemeente van bijzondere aard en zijn daardoor niet gebonden aan een geografisch gebied maar richten we ons op geheel Apeldoorn en omliggende plaatsen

De gemeente rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Als gemeente van de Eben-Haëzerkerk willen wij de Bijbel als Gods Woord bepalend laten zijn voor al ons handelen.

Wij aanvaarden de oudchristelijke en klassiek gereformeerde belijdenisgeschriften als zuivere vertolking van het christelijke geloof. Dit kleurt de activiteiten, waarbij naast de oproep tot persoonlijk geloof ook de versterking van het persoonlijk geloof en de onderlinge band, het christen-zijn en het getuige zijn van Christus in deze tijd centraal staan.

De eredienst wordt gekenmerkt door een liturgie waarbij Gods Woord centraal staat. Gods Woord mogen wij ook zingend op onze lippen nemen in de gemeentezang. In de eredienst blijkt onze betrokkenheid op de wereld en elkaar onder andere uit de collecten en uit de voorbeden.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Apeldoorn.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In de wijkgemeente Eben-Haëzerkerk telt de Kerkenraad 27 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De Kerkenraad telt naast de 2 predikanten, 11 pastoraal ouderlingen, 6 ouderlingen met bepaalde opdracht (scribaat/2xjeugd/senioren/vorming en toerusting/missionair), 3 ouderlingen-kerkrentmeester, 4 diakenen en 1 diaken met bepaalde opdracht. Van de Kerkenraad van de Eben-Haëzerkerk is 1 lid tevens lid van de Algemene Kerkenraad van de PGA.

Het College van Kerkrentmeesters van de Eben Haëzerkerk is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College bestaat uit 6 leden, te weten 3 ouderlingen-kerkrentmeester die lid zijn van de kerkenraad en 3 kerkrentmeesters die geen lid zijn van de kerkenraad.

Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht binnen de PKN op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Dicht bij het hart
Op de website www.ebenhaezerkerk.nl vindt u het beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente.
Zie: Beleidsplan 2020-2024

In het beleidsplan van de Eben-Haëzerkerk worden de verschillende aspecten van het gemeente-zijn in beleid uitgewerkt. In het beleidsplan is het doel en identiteit van de gemeente te vinden. Verder zijn de volgende hoofdstukken te vinden. Hierin worden de activiteiten van de gemeente beschreven en uitgewerkt in beleidsmatige acties voor de planperiode:
1. VOORWOORD
2. INLEIDING
3. DE GEMEENTE
4. DE EREDIENST
5. DE HEILIGE DOOP
6. HET HEILIG AVONDMAAL
7. DE AMBTEN
8. HET HUWELIJK
9. HET PASTORAAT
10. HET DIACONAAT
11. HET APOSTOLAAT
12. DE CATECHESE
13. DE JEUGD
14. VORMING EN TOERUSTING
15. DE PLAATS VAN DE PREDIKANT
16. DE KERKENRAAD
17. KERKRENTMEESTERS
18. COMMUNICATIE
19. VEILIGE GEMEENTE

E. Beloningsbeleid.
De EHK sluit geheel aan bij de regelingen die landelijk door de Protestantse Kerk Nederland zijn vastgesteld. De beloning van de predikanten (2 fte) van de EHK is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst bij de EHK, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële solide positie van de gemeente en leggen via de communicatiemiddelen Hervormd Accent, de digitale weekbrief, de website, de jaarrekening,  de jaarbegroting en de communicatie bij actie Kerkbalans rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en de gemeente.
De activiteiten worden eveneens gecommuniceerd via voornoemde communicatiemiddelen. Op deze website vindt u via de menu’s een uitgebreid overzicht van de activiteiten van de Hervormde wijkgemeente Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn. Voor specifieke vragen en informatie kan contact opgenomen worden met de contactpersonen zoals vermeld onder het hoofdmenu ‘contact’.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten in de regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft v ia de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom jaarrekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De kerkelijke gemeente ontvangt geen overheidssubsidie.

De kerkelijke gemeente bezit vermogen in de vorm van de kerk, twee ambtswoningen voor de predikanten en een appartement uit een nalatenschap. Verder zijn geldmiddelen beschikbaar ter financiering van de lopende activiteiten, toekomstige lasten (bijvoorbeeld groot onderhoud) en zich onverhoopt voordoende tegenvallers. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan prediking (zondagse erediensten), catechese en pastoraat. Dit wordt besteed in de vorm van salarissen voor de predikanten en eventuele kerkelijk werkers, en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
In stand houden faciliteiten
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen (zoals de kerk), benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster en vergoedingen voor koster-vrijwilligers) en aan bijdragen voor het in stand houden van het landelijk en regionaal werk van de PKN.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.