pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Wat wij geloven komt heel goed tot uitdrukking in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Deze belijdenis wordt wel de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof genoemd.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enig geboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel;
Op de derde dag weer opgestaan van de doden;
Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
Van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest;
Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
Vergeving van de zonden;
Wederopstanding van het vlees;
En een eeuwig leven.

Wat wij belijden krijgt vooral gestalte door hetgeen verwoord is in de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. In deze stukken wordt aangegeven hoe wij Gods Woord, de Bijbel, dienen te verstaan. In de avonddiensten waarin onze eigen predikant voorgaat wordt in de regel gepreekt n.a.v. een zondag uit de Heidelbergse Catechismus.