pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Eredienst

Zondagse eredienst
In de regel worden er iedere zondag in de Eben-Haëzerkerk drie diensten gehouden. ’s Morgens zijn er dubbele diensten: de eerste begint om 09.00 uur, de tweede om 10.45 uur. ’s Avonds vangt de dienst om 18.30 uur aan.
Op zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt gehouden begint de morgendienst om 08:45 uur en om 10:30 uur.
In de zomervakantie is er ’s ochtends één dienst, die om 10:00 uur begint. De avonddienst heeft op de normale tijd plaats.

Kerkgangers wordt verzocht om in ieder geval vijf minuten voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn. Voor het votum en de groet zingt de gemeente namelijk één of meerdere verzen uit een psalm of gezang. Daaraan voorafgaande heet de ouderling van dienst de gemeente welkom en worden de afkondigingen voorgelezen.

Behalve in het eigen kerkblad, “Hervormd Accent”, en op de eigen internetsite, worden de diensten vermeld  in de Stentor, in het Reformatorisch Dagblad en in de Veluwse Kerkbode.

Kerkelijke feestdagen
Behalve op ‘gewone’ zondagen zijn er diensten op de christelijke feestdagen: Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Op de eerste dag van de tweedaagse christelijke feesten zingt de gemeente voorafgaand aan de morgendienst geestelijke liederen. Gemeenteleden worden vriendelijk verzocht dan ruim een kwartier voor de aanvangstijd aanwezig te zijn.
Daarnaast zijn er samenkomsten op de jaarlijkse Bid- en Dankdag, op Hervormingsdag (31 oktober), op Oudejaarsdag en op Nieuwjaarsdag. Zie de website of het kerkblad voor meer informatie over de aanvangstijden.

Vermeldenswaardig is verder dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag voorafgaand aan de eerste Adventszondag) de overleden gemeenteleden van dat jaar worden herdacht. Verder is het een goed gebruik dat op Nieuwjaarsdag door een lid van de kerkenraad de predikanten worden toegesproken.

Sacramenten

Heilige Doop
Gemiddeld wordt eens in de vijf à zes weken de Heilige Doop bediend. De datum wordt van tevoren via de website en het kerkblad bekendgemaakt. Circa tien dagen hieraan voorafgaand wordt in de Eben-Haëzerkerk een doopzitting gehouden. Daarbij aanwezig zijn de predikant, de ouderling die op de desbetreffende doopzondag dienst heeft en de ouders die hun kind ten doop wensen te houden. Ouders wordt verzocht het trouwboekje mee te nemen. Aan de hand van een Bijbelgedeelte en het doopformulier worden de aanwezigen op de Heilige Doop voorbereid.

Heilig Avondmaal

                       Brood en wijn

Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gehouden. Zowel in de morgendienst als in de avonddienst wordt men in de gelegenheid gesteld het Heilig Avondmaal te vieren. De zondag die er aan voorafgaat, staat in het teken van de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. In de week van voorbereiding vindt er een bezinningsavond plaats. Ook wordt de gemeente gevraagd Bijbelstudie te doen aan de hand van een leesrooster. Ook wordt er Censura Morum gehouden. Mochten er in de gemeente zaken in leer of leven zijn die een goede Avondmaalsviering belemmeren tussen broeders en zusters, dan kunnen deze belemmeringen ter kennis van de kerkenraad worden gebracht. Hierbij wordt verwezen naar Matth. 18: 15-17.

Liturgie

Psalmen en Gezangen
In onze kerkdiensten worden de Psalmen en Enige gezangen gezongen uit de zo genoemde ‘oude berijming’ van 1773. Tot deze mogelijkheid is enkele jaren geleden besloten. Het boek van de Psalmen vormt de blijvende kern van onze liedkeuze in de erediensten. Per begin kerkelijk jaar 2017-2018 is er binnen de dienst ruimte voor een gezang. In principe wordt een lied gekozen uit de bundel die het dichtst bij ons ligt, namelijk de bundel Weerklank die in 2016 in gereformeerde bondskring is verschenen. De toelichting op deze beleidskeuze is verder op deze pagina te vinden.

Zie verder de “verantwoording” op de site van Weerklank  http://www.weerklank.nl/ en in het bijzonder deze bijlage Inleiding-en-Verantwoording Weerklank

Tim Keller heeft in volgend Psalmen dagboek Keller het belang van de Psalmen mooi weergegeven.

Teneinde alle Psalmen te zingen worden er voor de aanvang van de eredienst volgens een rooster twee Psalmverzen gezongen.
Een kwartier voor de eerste kerkdienst van het kerst- paas- en pinksterfeest zingen we samen als gemeente liederen die op die feesten betrekking hebben.

Samen zingen rond de dienst
Verschillende keren per jaar is er voor of na een kerkdienst gelegenheid om samen als gemeente te zingen tot eer van God. In Hervormd Accent en op de website staan de data vermeld. Tevens wordt er aan het begin van het seizoen een informatieflyer uitgedeeld. Klik hier voor de contactgegevens van het aanspreekpunt.

Formulieren
Tijdens de diensten van Woord en Sacrament worden de hertaalde klassieke formulieren gelezen zoals deze door de Gereformeerde Bond binnen de PKN zijn uitgegeven.

Huwelijksbevestiging
Omdat ook de predikanten vaak een overvolle agenda hebben, is het goed als aanstaande bruidsparen, vóór het definitief vaststellen van de datum van de bruiloft, contact opnemen met hun predikant. In de regel leidt de predikant van de eigen wijk de dienst.

Uitvaart
Omdat de gemeente zowel de goede als de moeilijke momenten met haar leden wil delen, willen de predikanten uiteraard een uitvaartdienst verzorgen. Ze stellen het wel op prijs als er voor het definitief afspreken van de datum en het tijdstip van de begrafenis contact wordt opgenomen. Mocht de wijkpredikant niet bereikbaar zijn, dan kan men zich wenden tot de wijkouderling, de scriba of één van de andere ouderlingen.


Bijbelstudieavonden
Gedurende de wintermaanden wordt maandelijks een centrale Bijbelstudie avond georganiseerd. Deze vindt plaats op de vierde maandag van de maand, vanaf 19.45 uur in de grote zaal van de kerk. Eén van de predikanten leidt deze avonden. Doorgaans staat een bepaald Bijbelboek centraal. Na een inleiding en een pauze wordt er in groepen doorgesproken over het behandelde gedeelte. Voorafgaand aan de bijeenkomsten wordt materiaal verstrekt ter voorbereiding; meestal ligt dat een week van tevoren bij de uitgangen van de kerk. Deze avonden staan open voor gemeenteleden die zich verder willen verdiepen in de rijkdom van de heilige Schrift.


Besluitvorming kerkenraad ten aanzien van het zingen in de eredienst (najaar 2017)

De kerkenraad heeft na afstemming met de gemeente besloten dat er vóór en tijdens de eredienst altijd minimaal vier psalmmomenten zullen zijn. Voor het eerste jaar is besloten om – ongeacht de voorzang – ruimte te geven aan het zingen van één nieuwtestamentisch lied tijdens de eredienst. Aan het einde van het eerste jaar zal de kerkenraad het besluit over het zingen van een nieuwtestamentisch lied evalueren.

Weerklank
In principe zullen de liederen worden gekozen uit de bundel die het dichtst bij ons ligt, namelijk de bundel Weerklank die vorig jaar in gereformeerde bondskring is verschenen. Deze bundel bevat achterin een verantwoording van 12 pagina’s die duidelijk maakt hoe er met de liedselectie is omgegaan. Wij herkennen de grote lijnen daarvan als passend bij onze gemeente.

Psalmzingende gemeente
Betekent de mogelijkheid van het zingen van een nieuwtestamentisch lied dat de psalmen op de achtergrond raken? Nee, want we blijven, in verbondenheid met Israël, een psalmzingende gemeente.De psalmen zijn het liedboek dat de Bijbel ons geeft als het geïnspireerde Woord van God. Daarmee wordt God geloofd en geprezen, daarin horen we klaagzangen, belijdenis van zonde, hoop op God en vertrouwen in de levende God zelfs te midden van alle aanvechtingen. Juist het rauwe van de psalmen, dat niemand zonder kleerscheuren door het leven komt, maakt de psalmen zo rijk en diep. Ook wordt heel eerlijk beleden hoe verborgen Gods aanwezigheid kan zijn, zo zelfs dat het lijkt alsof Hij geheel afwezig is. Daarom vormt het boek van de psalmen de kern van onze liedkeuze. Daarbij willen wij letten op het taalkleed van de berijming van 1773 en vaker ruimte geven om voor ons zingen ook te putten uit de nieuwe psalmberijming(en). Tot deze mogelijkheid is enkele jaren geleden besloten.

De kerkenraad hoopt van harte dat we als gemeente door deze besluiten bewuster en met meer overtuiging de lof van de Heere zingen en ons voor Hem buigen in ootmoed en verwondering vanwege Zijn genade.

Toelichting op de afwegingen
In maart 2017 is een gemeenteavond gehouden over de eredienst. In twee inleidingen werd nagedacht over de Bijbelse wortels van onze erdedienst en wer stilgestaan bij de vraag of onze eredienst in overeenstemming is met de elemanten die ons in het Nieuwe testament worden aangereikt

In groepen werd dieper nagedacht over de inhoud en de vormgeving van onze eredienst. Uit de bespreking blijkt dat hier in onze gemeente verschillend over wordt gedacht. Daarbij werd duidelijk dat een groot deel van de aanwezigen het zingen van verstaanbare taal belangrijk vindt. We moeten de oude en vertrouwde psalmen niet kwijtraken, maar ook openstaan voor goede nieuwe psalmberijmingen, die aan de oorspronkelijke Bijbeltekst recht doen.

De kerkenraad heeft de reacties besproken en gewogen. We zijn er diep van overtuigd dat het in de eredienst primair gaat om de ontmoeting met God. We aanbidden Hem en luisteren naar Zijn Woord; we storten in onze gebeden ons hart voor Hem uit, bidden, danken en prijzen Zijn Naam door middel van de psalmen die we zingen; we geven onze gaven, ontvangen de tekenen van Gods liefde in de sacramenten en krijgen Gods zegen mee voor de nieuwe week.
De kerkenraad staat voor een roeping en een uitdaging. We zijn geroepen om de gemeente te bewaren bij het geheim van Gods genade. Dat staat voorop. De aanbidding, de verkondiging van het evangelie, de ontmoeting met God en elkaar is de kern van elke eredienst. De eredienst begint niet bij ons en bij onze wensen, maar bij God en bij wat Hij ons te zeggen heeft.

Daarnaast staan we voor de uitdaging om in de vormgeving aan te sluiten bij wat het Oude en het Nieuwe Testament ons leren over de ontmoeting met God in de samenkomst van de gemeente. In het Nieuwe Testament zien we hoe God Zich duidelijker openbaart als de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit mag dan ook met meer duidelijkheid en nadrukkelijker in het zingen van de gemeente vertolkt worden dan de psalmen dat konden doen.
Ook zijn er sporen aan te wijzen van nieuwtestamentische liederen waarin Christus een plaats krijgt. Bijv.: Ontwaakt u die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten (Ef. 5:14). Dit heeft de kerkenraad, na u als gemeente gehoord te hebben, doen besluiten om ruimte te geven aan het zingen van een schriftgetrouw lied. We mogen immers de grote daden van God in Christus bezingen.

Beamer en liederen
Vanaf het moment van invoering van het zingen uit bundel Weerklank zullen de te zingen psalmen en andere liederen via de beamer op de muur worden geprojecteerd. Dit om onduidelijkheid te voorkomen en om te voorkomen dat er diverse bundels moeten worden meegenomen naar de kerk. Het is aan te bevelen om uw “Bijbel met Psalmen” mee te blijven nemen. Meelezen met de Schriftlezing en tijdens de Woordverkondiging voegt immers veel toe aan het luisteren. En als de beamer een keer uitvalt is het handig om uw psalmboekje bij de hand te hebben