pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Eredienst

Zondagse eredienst
In de regel worden er iedere zondag in de Eben-Haëzerkerk drie diensten gehouden. ’s Morgens zijn er dubbele diensten: de eerste begint om 09.00 uur, de tweede om 10.45 uur. ’s Avonds vangt de dienst om 18.30 uur aan.
Op zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt gehouden begint de morgendienst om 08:45 uur en om 10:30 uur.
In de zomervakantie is er ’s ochtends één dienst, die om 10:00 uur begint. De avonddienst heeft op de normale tijd plaats.
Kerkgangers wordt verzocht om in ieder geval vijf minuten voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn. Voor het votum en de groet zingt de gemeente namelijk één of meerdere psalmverzen.
Behalve in het eigen kerkblad, “Hervormd Accent”, en op de eigen internetsite, worden de diensten vermeld in het blad “Perspectief”, in de Stentor, in het Reformatorisch Dagblad en in de Veluwse Kerkbode.

Kerkelijke feestdagen
Behalve op ‘gewone’ zondagen zijn er diensten op de christelijke feestdagen: Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Op de eerste dag van de tweedaagse christelijke feesten zingt de gemeente voorafgaand aan de morgendienst geestelijke liederen. Gemeenteleden wordt vriendelijk verzocht dan ruim een kwartier voor de aanvangstijd aanwezig te zijn.
Daarnaast zijn er samenkomsten op de jaarlijkse Bid- en Dankdag, op Hervormingsdag (31 oktober), op Oudejaarsdag en op Nieuwjaarsdag. Zie de website of het kerkblad voor meer informatie over de aanvangstijden.
Vermeldenswaardig is verder dat in de dienst op Oudejaarsdag de overleden gemeenteleden van dat jaar worden herdacht en dat op Nieuwjaarsdag de scriba de predikanten toespreekt.

Sacramenten

Heilige Doop
Gemiddeld wordt eens in de vijf à zes weken de Heilige Doop bediend. De datum wordt van tevoren via de website en het kerkblad bekendgemaakt. Circa tien dagen hieraan voorafgaand wordt in de Eben-Haëzerkerk een doopzitting gehouden. Daarbij aanwezig zijn de predikant, de ouderling die op de desbetreffende doopzondag dienst heeft en de ouders die hun kind ten doop wensen te houden. Ouders wordt verzocht het trouwboekje mee te nemen. Aan de hand van een Bijbelgedeelte en het doopformulier worden de aanwezigen op de Heilige Doop voorbereid.

Brood en wijn

Heilig Avondmaal
Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gehouden. Zowel in de morgendienst als in de avonddienst wordt men in de gelegenheid gesteld het Heilig Avondmaal te vieren. De zondag die er aan voorafgaat, staat in het teken van de voorbereiding. In de week van voorbereiding wordt er ook censura morum gehouden. Mochten er in de gemeente problemen zijn tussen broeders en zusters, dan kunnen deze problemen op censura morum ter kennis van de kerkenraad worden gebracht.


Bijbelstudieavonden
Gedurende de wintermaanden wordt maandelijks een centrale bijbelstudieavond georganiseerd. Deze vindt plaats op de vierde maandag van de maand, vanaf 19.45 uur in de grote zaal van de kerk. Eén van de predikanten leidt deze avonden. Doorgaans staat een bepaald bijbelboek centraal. Na een inleiding en een pauze wordt er in groepen doorgesproken over het behandelde gedeelte. Voorafgaand aan de bijeenkomsten wordt materiaal verstrekt ter voorbereiding; meestal ligt dat een week van tevoren bij de uitgangen van de kerk. Deze avonden staan open voor gemeenteleden die zich verder willen verdiepen in de rijkdom van de heilige Schrift.

Huwelijksbevestiging
Omdat ook de predikanten vaak een overvolle agenda hebben, is het goed als aanstaande bruidsparen, vóór het definitief vaststellen van de datum van de bruiloft, contact opnemen met hun predikant. In de regel leidt de predikant van de eigen wijk de dienst.

Uitvaart
Omdat de gemeente zowel de goede als de moeilijke momenten met haar leden wil delen, willen de predikanten uiteraard een uitvaartdienst verzorgen. Ze stellen het wel op prijs als er voor het definitief afspreken van de datum en het tijdstip van de begrafenis contact wordt opgenomen. Mocht de wijkpredikant niet bereikbaar zijn, dan kan men zich wenden tot de wijkouderling, de scriba of één van de andere ouderlingen.

Samen zingen rond de dienst
Verschillende keren per jaar is er voor of na een kerkdienst gelegenheid om samen als gemeente te zingen tot eer van God. In Hervormd Accent en op de website staan de data vermeld. Tevens wordt er aan het begin van het seizoen een informatieflyer uitgedeeld. Klik hier voor de contactgegevens van het aanspreekpunt.

Psalmen en formulieren
In onze kerkdiensten worden de Psalmen en Enige gezangen gezongen uit de zo genoemde ‘oude berijming’. Teneinde alle Psalmen te zingen, worden er voor de aanvang van elke eredienst twee Psalmverzen gezongen.
Een kwartier voor de eerste kerkdienst van het kerst- paas- en pinksterfeest zingen we samen op de voor die feesten betrekking hebbende liederen.

Tijdens de diensten van Woord en Sacrament worden de hertaalde klassieke formulieren gelezen zoals deze door de Gereformeerde Bond binnen de PKN zijn uitgegeven.