pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Financiën wijkdiaconie en ANBI diaconie PGA

De wijkdiaconie maakt via vertegenwoordigers deel uit van het College van Diakenen (CvD) van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Wel heeft de wijkdiaconie van de Eben-Haëzerkerk haar eigen collecterooster en het eigen financieel beheer over de bijeengebrachte diaconale gelden.
De ANBI gegevens betreffende de wijkdiaconie kunt u vinden op de website van het College van Diakenen (CvD) van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn, zie www.diaconieapeldoorn.nl . De wijkdiaconie van de Eben Haëzerkerk is geen rechtspersoon.

Financiële administratie kerk

De voornaamste taak van de financieel administrateur is het bijhouden van ontvangsten per gemeentelid. Daarbij gaat het om: de vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans), de solidariteitskas, het abonnement op Hervormd Accent en inkomsten uit de verkoop van collectebonnen. Van elk gemeentelid wordt gevraagd een zo duidelijk en concreet mogelijke omschrijving met zijn betaling meegeeft. Alleen dan kan de bijdrage juist worden verwerkt.
De administrateur geeft er de voorkeur aan dat gemeenteleden het College van Kerkrentmeesters machtigen om periodiek de vrijwillige bijdrage af te schrijven. Met betrekking tot de verkoop van collectebonnen heeft het sterk de voorkeur niet contant te betalen. Er is in de kerk een pinautomaat beschikbaar.
Daarnaast verzorgt de administrateur alle betalingen, nadat deze zijn goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters. Alle verzoeken tot betaling lopen via dit college.

Vrijwillige bijdrage Actie Kerkbalans

Elk jaar wordt de actie Kerkbalans gehouden. Deze actie is nodig om het financiële huishoudboekje van de gemeente sluitend te krijgen. Om zorg te dragen voor een gezonde financiële situatie, kunnen de kerkrentmeesters, naast de reguliere collecten, niet buiten deze vrijwillige bijdrage. De gift kan in termijnen worden voldaan.

Solidariteitsfonds

Uit het Solidariteitsfonds worden subsidies aan gemeenten verleend. Ook de Eben-Haëzergemeente heeft in het verleden bij de bouw van de kerk uit dit fonds subsidie gekregen. De bijdrage voor de solidariteitskas bedraagt momenteel 10 euro per gemeentelid. Hiervan dient de kerk verplicht 5 euro af te dragen. Dit bedrag moet ook afgedragen worden, als gemeenteleden niet betalen. De verzending en administratie hebben plaats onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester van het college van kerkrentmeesters.

Verjaardagsfonds

Elk gemeentelid van 20 jaar en ouder ontvangt op zijn of haar verjaardag een gelukwens in de vorm van een brief met daarin gesloten een zakje. Het is goed te merken dat op deze dag aan de HEERE en Zijn huis wordt gedacht, want op de zondag erna wordt menig gevuld zakje aangetroffen in de collecte voor het kerkenwerk. De opbrengst is bestemd voor het pastoraat in onze gemeente.

Contact:
Mw. J. Bronsveld-Rook
055-5333599

ANBI

Klik hier voor meer informatie