pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Opvoedkring

Elk winterseizoen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan vier tot zes avonden rondom (geloofs)opvoeding. De onderwerpen variëren per seizoen. Voordat de kring start, wordt er in Hervormd Accent een aankondiging gedaan. Vervolgens kan elke geïnteresseerde ouder zich aanmelden.

In de maanden september tot en met november draait de Opvoedkring voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar. Van januari tot maart is er een Puberkring voor ouders met kinderen tussen de 9 en 18 jaar oud.

De avonden –meestal op dinsdag of woensdag– beginnen om 20.00 uur eindigen om 22.00 uur. De organisatie bepaalt de onderwerpen. Elke avond kent een eigen spreker/gespreksleider, zodat de invulling van de avonden zeer gevarieerd is.

Opvoedkring (0-9 jaar)
Mevr. W. Dijkman
Tel. 0571-298305

Zie evaluatie verslag herfst/winter 2012

Puberkring (10-18 jaar)
Mevr. M.J. Dijkstra
Tel. 055- 3671828

Mevr. E.I. van der Net
Tel. 055-5763434

Lidmatenkring

De Lidmatenkring is ontstaan uit de behoefte om ook na het doen van belijdenis, samen met andere gemeenteleden, vanuit de Bijbel te spreken over zaken van geloof en maatschappelijk leven. Meestal wordt een bepaald onderwerp of Bijbelgedeelte behandeld aan de hand van een studieboekje. Eén keer per jaar is er een preekbespreking en er staat ook ten minste één keer per jaar een vrij onderwerp op het programma. Er is een open sfeer en een grote betrokkenheid op elkaar. Dat maakt het samen zoeken naar wat wezenlijk is, heel waardevol. Nieuwe bezoekers worden direct in de kring opgenomen.

De Lidmatenkring komt in het winterseizoen één keer per maand bijeen, na de zondagse avonddienst. De bijeenkomst wordt bij de deelnemers thuis gehouden. In Hervormd Accent en op de site van de kerk staan datum, vergaderplaats en onderwerp genoemd.

Lidmatenkring
Dhr. J. de Hoog
Tel. 055-5051856

Mannengebedskring

De mannengebedskring komt op de laatste dinsdagmorgen van de maand van 9.00 tot 10.00 uur samen bij een van de leden thuis om met elkaar God te danken en te bidden. Het programma van die morgen ziet er als volgt uit. De gastheer geeft een korte uitleg van een door hem gekozen bijbelgedeelte. Na eventueel een korte reactie van de aanwezigen vraagt de gastheer voor welke personen of zaken gedankt of gebeden kan worden. De gastheer opent en sluit het gebed, waarna de aanwezigen samen het “Onze Vader” bidden.
De personen of onderwerpen die aangedragen worden, variëren van gezin, familie, kerkelijke gemeente, lokale overheid en land en volk tot de wereld, waarbij Israël een bijzondere plaats inneemt.Dankzegging, schuldbelijdenis, het verlossingswerk van de Heere Jezus en het gebed om de Heilige Geest nemen in dit alles de belangrijkste plaats in. Degenen die eens willen kijken, zijn van harte welkom. Wie wil dat er voor hem of haar wordt gebeden, mag gerust contact opnemen.

Mannengebedskring
Dhr. J. Schonewille
Tel. 055-3670492

Alpha cursus

Er is meer tussen hemel en aarde! In de Alpha-cursus willen we daar met een groep mensen die zich willen verdiepen in het christelijk geloof, naar op zoek gaan.
De Alpha-cursus is wereldwijd een succes. Veel mensen zijn je al voorgegaan. Geen zware theorie, maar gezellig en leerzaam.
De cursus duurt 10 avonden en een zaterdag. We beginnen om 18.30 met een warme maaltijd, daarna is er een lezing en praten we door in kleine groepen. We sluiten af om 21.30 uur. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Wie is Jezus en waarom stierf Hij? Het gebed en in de Bijbel lezen. Het werk van de Heilige Geest. Hoe leidt God ons? Hoe kan ik het kwade weerstaan? De Alpha cursus start jaarlijks in januari. Als er al eerder voldoende aanmeldingen zijn plannen we een extra cursus. Wacht dus niet met opgeven!

Meer info over Alpha: Aplha Nederland   Gebedskaartjes  Alpha cursus

Opgeven kan door een mailtje te sturen naar: . Daar kun je ook terecht als je nog vragen hebt.

Emmaüs cursus

Voor mensen die al wat meer kennis van het christelijk geloof hebben en deze kennis verder willen uitbreiden en delen met anderen is er de Emmaüs-cursus. De cursus bestaat uit verschillende onderdelen die steeds meer verdieping geven in het geloofsleven en de kerkelijke gebruiken.
De Op Weg-cursus is bedoeld voor mensen die het leven als christen intensiever en serieuzer willen onderzoeken. Zoals Jezus onderweg naar Emmaüs al vragend en onderwijzend de Emmaüsgangers de weg wees, is het de bedoeling van de cursus het Evangelie uit te leggen en duidelijk te maken waarom de kerk bepaalde gebruiken ook nu nog heeft.De Onderweg-cursus is bedoeld voor mensen die hun eigen roeping willen ontdekken en willen delen in het leven van de gemeente als lichaam van Christus. Het accent ligt in deze cursus op vorming.

Meer informatie:

Bijbelkringen voor 20-45-jarigen

De voorbereidingen voor de bijbelkringen zijn weer aan de gang. Ook komend winterseizoen komen wij iedere drie weken een avond samen om met elkaar te bidden, te zingen en bijbelstudie te doen.

Wanneer, bij wie en waarover?

Op donderdagavond bij Rien en Janny van Burg, Turfstekershoeve (wijk de Maten).
Op dinsdagavond bij Jaap en Niesje Verhoeff, Bloemheuvellaan (wijk welgelegen).
Op dinsdagavond bij Jules en Marian Hollebrandse, Marconistraat (wijk Kerschoten).

Doe je mee, heb je belangstelling of vragen, geef je op of informeer bij Ingeborg van der Net.
, 055 5763434. Vrijblijvend een avond meedoen kan natuurlijk ook!