pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

MEDITATIE

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. – Kolossenzen 3:1

Met je hoofd in de wolken lopen. Blij en gelukkig zijn, maar niet goed opletten. Lopen gelovigen met hun hoofd in de wolken? Nee, maar we worden wel opgeroepen om onze blik omhoog te richten. Vanuit Pasen klinkt er een krachtige aansporing: U bent toch met Christus opgewekt? Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.

Er is blijkbaar een tegenstelling tussen ‘boven’  en ‘beneden’. Verderop in dit hoofdstuk maakt Paulus duidelijk wat hij bedoelt met “Zoek de dingen die boven zijn”: Bekleed u dan,  als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld (12). Zo ziet het leven boven eruit: het is vol van heilige liefde en medelijden met mensen op aarde. De woorden ‘vriendelijk, nederig, zachtmoedig, geduldig, liefdevol’ zijn de woorden die kenmerkend zijn voor een levensstijl op aarde die het stempel draagt van hoe het boven is. We worden geroepen om door de kracht van Christus’ opstanding het oude leven achter ons te laten.

Zoek. Het blijft een zoektocht. We houden namelijk zo dikwijls de blik naar beneden gericht, in plaats van naar boven, waar Christus is. Wanneer we de blik op Christus gericht houden en beseffen wat Hij in liefde voor ons heeft gedaan, heeft dit ongetwijfeld uitwerking op de manier waarop wij leven.

Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader, als Zoon naast de Vader. Wat een liefde is er tussen die twee! De Vader verheerlijkt Zijn Zoon, de Zoon verheerlijkt Zijn Vader. Wanneer we leren om daar ons hart op te richten, worden we vervuld met heerlijke en grote gedachten over God. Zo wordt het verlangen geboren om voor deze God te leven.

Zoekt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Met de dingen die op de aarde zijn bedoelt Paulus niet dat we niet het gewone leven op aarde moeten en mogen leven: eten en drinken, werken en ontspanning, slapen en opstaan, vreugde en gezelligheid, maar wel dat we in dit leven ons niet moeten overgeven aan het zondige leven op aarde. Daarvan geeft hij in vers 5 enkele voorbeelden: Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Paulus benoemt hier concrete zonden, zowel op het terrein van de seksualiteit als van de hebzucht. Maar hij noemt in dit verband ook het afleggen van boosheid, woede, slechtheid, laster en diefstal. Dat is de stijl van beneden. Het is een stijlloos leven, omdat het niet overeenkomt met de stijl van boven.

Er is een gegronde reden om de oude stijl af te leggen: Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God (v.3). U bent gestorven. Dat oude leven is niet langer uw leven, het element waarin u leeft. U bent gestorven, u hoort niet langer bij het oude en liefdeloze leven dat u voorheen hebt geleid.

Uw leven is met Christus verborgen in God. Het is met Christus verborgen. Het wordt bewaard bij de Vader en beschermd door de voorbede van Christus. Totdat Hij komt.

Is ons leven gericht op boven? In de opstanding van Christus is ook voor ons voldoende kracht om op te staan tot een nieuw leven. Er is geen beter leven dan ons hier al te oefenen in de nieuwe stijl van leven, hoe het boven is. In ons is geen kracht, maar Christus wil met Zijn kracht in ons leven wonen. Zijn kracht is onuitputtelijk!

P.J. den Admirant

MEDITATIES:
Meditatie 20230530
Meditatie-20230425
Meditatie 20230328
Meditatie 20230301
Meditatie 20230106
Meditatie-20221216
Meditatie 20221118