pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

MEDITATIE
De HEERE zegene u… Numeri 6 : 24-26

Zondag aan zondag, keer op keer hebben we deze bekende woorden in het achterliggende jaar gehoord. Zó bekend en zó intens.
Nu we pas begonnen zijn aan het nieuwe jaar 2020, ‘het jaar van onze HEERE: 2020’, wil ik met u graag even stilstaan bij deze bekende zegenwoorden. Ze zijn namelijk ook zo ontzettend rijk bij het begin van een nieuw jaar. Een rijkere zegen kunnen we elkaar niet toewensen dan juist deze woorden.
In Numeri 6 lezen we dat Aäron met deze woorden de Naam van de HEERE op de Israëlieten moet leggen. Hij kreeg de woorden van Mozes, zijn broer aangereikt, nadat die ze zelf van de HEERE had ontvangen.

De HEERE zegene u
Ongetwijfeld bent u allemaal in staat om heel veel momenten van zegen in de Bijbel te benoemen. Zonder veel moeite misschien wel tientallen. Denk aan Abram in Genesis 12, denk aan de tempeldienst, denk aan de Heere Jezus in Lukas 24:51 en veel meer andere momenten. Het zijn steeds momenten van geweldige rijkdom en grote beloften. De HEERE zegene u… heel persoonlijk. Ieder van ons wordt met deze woorden aangesproken. Daar mogen we bij de start van 2020 wel even stil van worden.

en behoede u!
Bij het woord ‘behoeden’ denk ik al snel aan ouders met kleine kinderen, aan een herder met zijn schapen. Waar moeten we niet allemaal voor behoed worden. We hebben voortdurende bescherming nodig. Voor de dingen van het dagelijks leven, wat onze gezondheid betreft, als we onderweg zijn… altijd en overal. En daarboven nog bescherming voor het kwade, voor de zonden. En dan is het de HEERE, Die ons Zelf wil behoeden. Laten we dan ook in 2020 Zijn bescherming van harte toelaten in ons leven.

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
Als we van Hem horen dat Hij Zijn aangezicht over ons doet lichten, mag dat ons wel heel erg bemoedigen. Daar worden we warm van en daar wordt het licht van, als het bij ons donker is. Ook al veranderen dan niet altijd onze omstandigheden; Hij wil ons wel veranderen in onze omstandigheden, zodat we weer verder kunnen. Met Hem.
Wij weten niet wat 2020 ons brengen zal. Hij weet het wel!

en zij u genadig!
Wat een geweldig woord: genade. Ook in het leven van hier en nu wordt het woord gebruikt. Aan iemand, die schuldig is, kan gratie, genade worden verleend. De verdiende straf wordt verminderd of kwijtgescholden.
Bij de HEERE gaat het nog veel verder: Zijn genade verlost ons volkomen van onze zonde en schuld doordat Hij die Zelf op Zich heeft willen nemen. Het geloof in Hem maakt alles zo hélemaal anders. Hij wil ook in 2020 de rijkdom van Zijn genade aan ons allemaal schenken.

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u
Kent u dat? Iemand die zijn ‘aangezicht over u verheft’? Kort gezegd komt het hierop neer dat iemand u heel intens, indringend aankijkt omdat hij/zij heel beslist het beste en het liefste met u voorheeft. Zo kijkt de HEERE ons aan. Ons allemaal. Hij heeft het ALLERBESTE met ons voor. Het ultieme bewijs daarvoor is dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft tot redding van zondaren. Ook in 2020 hoop ik dat u vaak merkt dat Hij zo naar u kijkt.

en geve u vrede!
Vrede… in onze tijd is vrede vaak ver te zoeken. Als we de kranten lezen, zien we dat er dagelijks in het grote wereldgebeuren én in het klein situaties ontstaan, waar juist de vrede wordt stukgemaakt. Oorlogen, ruzies om allerlei (vaak kleine) dingen, die mensen het leven kosten. Maar Hij zegt dat Hij u vrede geeft. Innerlijke vrede. Zijn shalom is Zijn geschenk, geschonken in dat Ene Geschenk: Jezus Christus, onze Heere.

Daarom ook voor 2020:

De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

Ad de Waard

MEDITATIES:
Meditatie-20200117
Meditatie-20191220
Meditatie 20191206
Meditatie 20191122
Meditatie 20191108
Meditatie 20191025