pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed,


Nieuws:

In dit bericht van het ouderencontact wil de commissie terugkijken op het afgelopen jaar. Onder normale omstandigheden komt op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar o.a. het  jaarverslag van de secretaris aan de orde. Ik doe dit namens de commissie nu in deze uitgave van Hervormd Accent. Op 18 januari was de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Er was natuurlijk gelegenheid elkaar een goed en gezegend jaar toe te wensen. De voorzitter, Hans Leune, sprak een woord van welkom en daarna werd er gezongen uit psalm 91 vers 1 en 5. Daarna werden de Tien Woorden overdacht aan de hand van een boek van Luther. Dit werd afgewisseld met het zingen van lied 295 uit de bundel Weerklank “Gedenk, o volk, met heilig beven”. Ook kwamen de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester aan de orde en deze werden met instemming ontvangen. En natuurlijk was er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Het was al met al een gezellige middag. Op 8 februari was er weer een bijeenkomst van het ouderencontact. Bij de opening schonk de voorzitter, Hans Leune, aandacht aan hen die er niet konden zijn in verband met ziekte of andere omstandigheden. Als gast was op deze middag in ons midden dhr. Haverkamp uit Woudenberg. Hij verzorgde een presentatie met als  onderwerp “Genieten van Gods schepping en Zijn Woord”. Aan de hand van prachtige dia’s zagen wij de grootheid, macht en majesteit van God ook in de schepping. De presentatie werd omlijst met prachtige muziek en er was ook gelegenheid voor samenzang. Wij konden met dankbaarheid terugkijken op een bijzondere middag. In de maanden maart en april waren er geen bijeenkomsten in verband met het coronavirus. Ook de geplande reis op 14 mei kon helaas geen doorgang vinden in verband met de aangescherpte maatregelen. Op dat moment (mei 2020) konden wij niet voorzien dat er in 2020 geen bijeenkomsten meer zouden plaatsvinden. Maar dat werd toch de realiteit. In de zomer werden maatregelen versoepeld en er was misschien weer een mogelijkheid om elkaar, op welke manier dan ook, te ontmoeten. Maar ook dit kon niet worden gerealiseerd in verband met de forse toename van het aantal besmettingen. Ook voor het pas begonnen jaar 2021 zijn de verwachtingen niet te hoog gespannen voor wat betreft de ouderenmiddagen. Wij kunnen alleen maar bidden en hopen dat het virus onder controle komt. Om toch wat contact met elkaar te houden, hebben we als commissie besloten de bezoekers regelmatig telefonisch te benaderen.  Een aantal mensen is ons vorig jaar ontvallen. Wij noemen de namen van Gretha van de Hoef, Bep de Jong en Annie Zwerus. Op het moment dat ik dit schrijf (12/1) zal de rouwdienst en begrafenis van Gerry Verbeek-Bouwmeester plaatsvinden. Ook zij was een bezoekster van de bijeenkomsten. Wij gedenken hen met dankbaarheid voor wat zij mochten betekenen voor hun familie maar ook voor de gemeente. De toekomst is uiterst onzeker en wij weten niet hoe het verder zal gaan. Wat wij wel  mogen weten dat God deze wereld in Zijn hand houdt ook in deze crisistijd. Ondanks alles mogen wij God dankbaar zijn want zij trouw is groot iedere dag opnieuw. Dat mag ons vertrouwen geven ook in het nieuwe jaar.

Laat Hem besturen, waken,
’t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwonderen moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

Wij hopen dat u de bovenstaande woorden in uw hart mag meedragen. Als commissie wensen wij u een voorspoedig nieuwjaar toe onder de zegen van de Heere.

Een hartelijke groet namens de commissie.
Gerard Beelen