pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Presentatie – 180505 

Sinds het voorjaar van 1996 onderhoudt onze gemeente contacten met de gemeente van Udvarfalva (Roemenië). Udvarfalva is een dorpje middenin Roemenië, onder de rook van de stad Tirgu Mures, ongeveer 2000 km van Apeldoorn. Onze zustergemeente behoort tot de Hongaars Hervormde Kerk en telt ongeveer 800 leden. De predikant is sinds 2017 ds. Jakab István.  Het hoofddoel van de contacten tussen beide gemeenten is het onderhouden en verder uitbouwen van geestelijke en persoonlijke contacten op alle niveaus: tussen predikanten onderling, kerkenraden, gemeenteleden en jongeren. Ook wordt informatie uitgewisseld en ondersteuning geboden. Ten diensten van deze contacten is er een aparte commissie werkzaam. Om het werk van deze commissie mogelijk te maken wordt er regelmatig gecollecteerd voor het onderhouden van de contacten en om zonodig (diaconale)hulp te geven.

Zustergemeente in Udvarfalva Sinds het voorjaar van 1996 onderhoudt onze gemeente contact met de gemeente van Udvarfalva (Roemenië). Hoofddoel van dit contact tussen de beide gemeenten is het onderhouden en verder uitbouwen van geestelijk en persoonlijk contact op alle niveaus: tussen predikanten onderling, kerkenraden, gemeenteleden en jongeren. Daarnaast wordt informatie uitgewisseld en ondersteuning geboden. Deze contacten met de zustergemeente in Udvarfalva worden door de Commissie Gemeente Contacten Udvarfalva vormgegeven. Zij legt de nadruk op geestelijke contacten, maar waar nodig wordt ook materiële hulp geboden. “Onze wens is dat de Heere ons via deze contacten wil verbinden aan mensen in Oost-Europa met wie we Zijn Naam mogen belijden en grootmaken.” Udvarfalva nieuws 2015 PDF

Samenstelling commissie
Piet Versloot – voorzitter
Wiske Bleumink – secretaresse
Jan Haasjes – penningmeester
NL 98 INGB 000 755 0191 t.n.v. Commissie Contacten Udvarfalva.
Inge van Dam – algemeen lid

Bart van Dam – contactpersoon van/naar kerkenraad

Contactpersoon

Het plaatsje Udvarfalva ligt midden in Roemenië in een glooiend landschap, tegen de stad Tirgu-Mures aan. De gemeente van Udvarfalva heeft tot de vrede van Trianon in 1918 deel uitgemaakt van Hongarije. Doordat Hongarije de oorlog verloren had, kreeg het geen inspraak bij het bepalen van de nieuwe grenzen. Daarom hoort de provincie Transylvanië nu bij Roemenie. De Hongaren hebben de bepalingen van Trianon altijd als een groot onrecht ervaren. In de plaats Udvarfalva wonen bijna alleen maar Hongaren. De Roemeense naam voor het dorp Udvarfalva is Curteni.

Door het dorp loopt een grote verharde weg, die samen met een paar zijstraatjes de hele bebouwing van het dorp vormt. Aan deze dorpsstraat zijn de kerk en de pastorie gelegen. De gemeente van Udvarfalva is onderdeel van de Hongaars Gereformeerde Kerk (Hongaars: Magyarországi Református Egyház, afgekort MEZ) in Roemenië. Predikant van de gemeente is Ds. Jakab István. In Roemenië kent men twee ambten: namelijk predikant en ouderling. Diakenen kent men niet. We zijn wel dankbaar dat in de gemeente van Udvarfalva het diaconale bewustzijn steeds groter wordt.

Doelstellingen van het contact

De commissie heeft voor de aankomende jaren een aantal doelstellingen geformuleerd:

  1. Bevorderen van (geestelijke) contacten Het belangrijkste in een relatie is het onderhouden van het (geestelijke) contact. De commissie onderhoudt dit door regelmatig contact te hebben met de predikant ds. Jakab István (via telefoon en e-mail). Naast het contact met de predikant hebben verschillende gemeenteleden en jongeren uit Apeldoorn contact met gemeenteleden van Udvarfalva. We proberen het contact te onderhouden door uitwisselingen: om het jaar bezoekt hun koor en band Apeldoorn en ook zal er om het jaar een kerkenraaduitwisseling zijn. Daarnaast vindt jaarlijks een commissiebezoek plaats door een gedeelte van de commissie .
  2. Evangelisatie Het doel hiervan is om niet- kerkelijke en randkerkelijke jongeren en gemeenteleden (opnieuw) met het evangelie in aanraking te laten komen. Vanaf 2000 wordt er jaarlijks een zomer evangelisatiekamp georganiseerd, waarbij ook jongeren uit Apeldoorn deelnemen. De laatste jaren wordt er voorafgaand aan het kamp een Vakantie Bijbel Club georganiseerd in het toerusting centrum voor de kinderen van Udvarfalva. Ook tijdens het kinderkerstfeest komen kinderen jaarlijks met het Evangelie in aanraking.
  3. Diaconale projecten en gemeenteopbouw De commissie vindt het belangrijk dat de gemeente van Udvarfalva opgebouwd wordt. Om deze reden ondersteunen we jaarlijks een aantal projecten, bijvoorbeeld (jong)gehuwden-, jeugd- en ambtsdragerconferenties, met Kerst en Pasen wordt er een kerkbode uitgegeven, het koor en de band krijgen ondersteuning en ook is in 2004 een adoptieproject begonnen. Daarnaast ondersteunen we onze zustergemeente in onverwachte kosten voor het onderhoud van de kerk, pastorie of het toerustingcentrum.

Uitwisseling kerkenraden Een belangrijk doel van de uitwisseling tussen de kerkenraden is de geestelijke ontmoeting. In dat kader is in juni 2009 een afvaardiging van de kerkenraad van Udvarfalva (met echtgenotes) op bezoek geweest in Apeldoorn. Tijdens deze dagen en verschillende uitstapjes was nadere kennismaking en verdieping van de onderlinge relatie een belangrijk doel. Op deze manier komt er kennis van de leefwereld van de ander en ontstaan er ook persoonlijke banden tussen kerkenraadsleden (en gemeenteleden). Een prominent onderdeel van deze ontmoeting was een gezamenlijke bezinning van de twee kerkenraden op een Bijbels thema (herderschap). Door met elkaar te spreken over de praktijk van dit onderwerp en de geestelijke vragen die dat meebrengt, konden we leren van elkaar en elkaar bemoedigen. De uitwisseling is door beide kerkenraden als waardevol ervaren.

Commissiebezoek Elk jaar gaat een gedeelte van de commissie in het najaar op bezoek in Udvarfalva. Dit bezoek dient verschillende doeleinden. Voor de commissie is het belangrijkste doel van dit bezoek het aanhalen van de onderlinge banden. We willen investeren in de persoonlijke relaties die we hebben opgebouwd met de predikant, de kerkenraadsleden en gemeenteleden. Hier ligt het voornaamste aandachtspunt tijdens het bezoek. Als tweede gaat de commissie op bezoek bij verschillende adressen die we diaconaal ondersteunen (zowel gezinnen als instanties). Ten derde is er (o.a. financiële) afstemming met de predikant en de kerkenraad over de verschillende projecten die we gezamenlijk organiseren. Ten vierde bezoekt de commissie een kerkenraadsvergadering om met elkaar te spreken over de onderlinge relatie en na te denken over de nabije toekomst. We streven er naar dat een dienstdoend predikant van de Eben-Haëzerkerk mee op bezoek gaat. Daarbij is het regelmatig voorgekomen dat onze predikant voorging in hun eredienst.

Zomerevangelisatiekamp en Vakantie Bijbel Club Vanaf 2000 is er iedere zomer een groep enthousiaste jongeren vanuit onze gemeente naar Roemenië gegaan om daar een jeugdevangelisatiekamp te organiseren. Sinds 2013 doen we dit 1 keer per 2 jaar. Doel hiervan is het bereiken van rand- en buitenkerkelijke jongeren uit Udvarfalva om ze te mogen vertellen van het evangelie en hen te interesseren en motiveren voor het geloof in God. Een andere belangrijke reden om dit kamp te organiseren is het bieden van
een stuk ontspanning voor de jongeren. Zij hebben vaak geen zorgeloze jeugd en moeten als kind al meehelpen bij de zorg voor het dagelijks levensonderhoud van het gezin. Voorafgaand aan het kamp worden twee Vakantie Bijbel Clubdagen (VBC-dagen) georganiseerd in het toerustingcentrum voor de kinderen van Udvarfalva. De kinderen kijken elk jaar naar deze activiteit uit en komen op deze manier met het Evangelie in aanraking.
Ondersteuning  projecten In de Eben-Haëzerkerk   wordt een aantal keer per jaar gecollecteerd voor onze zustergemeente Udvarfalva. Onder andere de volgende projecten worden hiermee gefinancierd:

Hollandgroep 2012
Hollandgroep 2012
Hollandgroep 2012

 

 

 

 

 

 

Kinderkerstfeest Tijdens het kinderkerstfeest wordt in de kerk in Udvarfalva het evangelie verkondigd aan zoveel mogelijk kinderen vanuit het dorp. Zij krijgen na afloop een zakje met snoep/fruit en een boekje mee. Het evangeliseren onder de kinderen heeft als doel om kinderen in aanraking te laten komen met Jezus.

 

Kerk in Udvarfalva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jong)gehuwden-, jeugd-, en ambtsdragerconferenties In Udvarfalva bestaat de behoefte om (jong)gehuwden-, jeugd- en ouderlingenconferenties te houden. Dit heeft als doel om vanuit het Bijbels perspectief te willen leven en te kunnen handelen. Door de predikant ds. Jakab István worden de conferenties als zegenrijk ervaren. De belangstelling van de gemeenteleden is vaak laag, waardoor niet deelgenomen wordt aan conferenties. Ook het kostenaspect speelt hierbij mee. Doordat een gedeelte van de kosten gesponsord wordt, is de drempel lager om toch deel te nemen. De conferenties zijn opbouwend voor het geestelijke leven van gemeenteleden, jeugd en ouderlingen.

Kerkbode In de gemeente Udvarfalva wordt twee keer per jaar (namelijk met Kerst en Pasen) een kerkbode uit gegeven.

Koor en Band Het koor en de band vormen samen een belangrijk onderdeel van het jeugdwerk van de kerkelijke gemeente van Udfarvalva. Voor een belangrijk deel vinden we hier de jeugd die (menselijke gesproken) in de toekomst een belangrijke plaats gaat innemen in de gemeente. We vinden het als commissie heel belangrijk om dit deel van het gemeentewerk te stimuleren. Hier blijven jongeren behouden voor de gemeente en veel belangrijker nog, voor de Heere. Daarnaast willen we hen steunen omdat het koor en de band beide willen musiceren en zingen tot eer van God. Door op te treden (geregeld voor jongeren) hopen ze mensen te bereiken met het evangelie. Door de afname van leden was het koor in 2015 gedwongen om te stoppen. Robi (de dirigent) heeft in 2016 toch weer kans gezien om met een kleine groep van start te gaan.

Onderhoud kerk, toerustingcentrum en pastorie Het doel van deze ondersteuning is die kosten in onderhoud te financieren, die niet in hun jaarlijkse begroting opgenomen zijn. Dit betreft onverwachte kosten in onderhoud van de kerk, het toerustingcentrum en de pastorie.

Adoptieproject Vanuit Apeldoorn willen wij noodlijdende gemeenteleden uit Udvarfalva en ook nog in Cluj Napoca (hier staat ds. Kiss Jenö, de voormalige predikant van Udvarfalva) financiële en/ of materiële ondersteuning bieden. Dit project is in 2004 begonnen. Er is in Roemenië een aantal families waar zorgen zijn in de thuissituatie. Het gaat daarbij om noodlijdende gezinnen die in financieel opzicht moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien of andere essentiële uitgaven te bekostigen.Om deze gezinnen te ondersteunen zijn er in onze gemeente sponsoren die maandelijks een (klein) bedrag overmaken aan de Udvarfalva-commissie. De commissie draagt er zorg voor dat dit geld bij de gezinnen komt via ds. Jakab István en ds. Kiss Jenö, die tevens contact onderhouden met deze gezinnen en hen regelmatig een bezoek brengen.

Hulp bestaat uit bijvoorbeeld: Maandelijks een vast bedrag aan geld Wekelijks een tas met boodschappen Medicijnen of incontinentiemateriaal Brandstof/hout Maaltijden

Najaars bezoek
Zomerkamp 2015
Zomerkamp 2015

 

 

 

 

 

 

Udvarfalva Update Nieuws van de Udvarfalva-commissie verschijnt in het informatieblad “ Udvarfalva Update”, dat verspreid wordt onder de sponsoren van het adoptieproject en ook het wordt ook gemeentebreed uitgedeeld bij de uitgangen van de kerk. Daarnaast zult u op de hoogte gehouden worden van de voorbereidingen van de bezoeken aan Roemenië via Hervormd Accent. De laatste uitgave van Update Udvarfalva kunt u hieronder downloaden: Udvarfalva nieuws 2015 PDF

Giften Als u een gift wilt overmaken t.b.v. de gemeente in Udvarfalva, dan kan dat op het volgende girorekeningnummer: 7550191 t.n.v. Commissie Gemeente Contacten Udvarfalva.

Naar alle foto’s vanuit Udvarfalva