pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE OOST

Pastoraat
Vreugde en dankbaarheid mag er zijn voor Jan Leo van der Ploeg en Lauren van de Groep. Vrijdag 6 oktober zijn zij voor de wet getrouwd. Later zal er mogelijk nog een kerkelijke inzegening zijn, maar zij willen eerst duidelijkheid over de kerkelijke weg die zij samen en als gezin willen gaan. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum (1)
Het is morgen, 21 oktober, veertig jaar geleden dat Harry en Nel Schouten elkaar het jawoord gaven. “Oefen uzelven tot godszaligheid” (I Tim. 4:7b) kregen ze als trouwtekst mee. Ze zijn dankbaar dat de Heere hen in goede én in moeilijke tijden heeft gedragen en geholpen. We wensen onze hulpkoster en trouwe verzorger van de verzending van Hervormd Accent en zijn vrouw Gods nabijheid toe, samen met de kinderen en de kleinkinderen die de Heere hen heeft gegeven.

Huwelijksjubileum (2)
Op vrijdag 27 oktober mogen de heer en mevrouw Pouw – Wels gedenken dat zij 45 jaar in het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Zij zijn de Heere God dankbaar voor het ervaren van Zijn liefde, trouw en nabijheid in deze 45 jaar. Hem zij alle lof en eer! Vier zonen en 9 kleinkinderen mochten zij uit de hand van de Heere ontvangen. Naast alle vreugde kennen zij ook moeite en verdriet. Hun jongste zoon Jonathan is bij zijn Hemelse Vader, het gemis blijft voelbaar. Desondanks mogen zij belijden met de woorden van Psalm 37 vers 5: Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Hij zal het doen. We feliciteren het echtpaar Pouw van harte met dit jubileum en wensen hen samen met de kinderen en kleinkinderen Gods onmisbare Zegen en nabijheid voor de toekomst.

Bijbelstudieavonden
De eerste avond van maandag 25 september moesten we afzeggen vanwege familieomstandigheden. We hopen de stof van toen nu alsnog te behandelen op DV maandag 23 oktober om 19:45 uur in de kerk. Alle gemeenteleden, van alle leeftijden en alle ‘soorten’, zijn van harte welkom voor ontmoeting en gesprek rond de open Bijbel. Voor deze eerste avond is ter voorbereiding Amos te lezen. Met name Amos 7:10 tot 8:9.

Reformatieherdenkingen
Naast de reformatieherdenking in onze ‘eigen’ kerk op zaterdagavond 21 oktober, is er op zaterdagmiddag 28 oktober ook aandacht voor 500 jaar Reformatie. Met enkele collega’s van de Protestantse Gemeente Apeldoorn hebben we een uniek programma samengesteld en hopen we een mooie bijeenkomst te hebben in de Victorkerk, de voormalige Rooms Katholieke kerk waar tegenwoordig de Hersteld Hervormde Gemeente samenkomt.

Het programma kent twee onderdelen: Disputeren en Danken.

Om 15:30 uur begint de disputatie, een term uit de theologische universiteiten wat naar een discussie/forum verwijst. O.a. Prof. Dr. Den Hertog (TUA) en Prof. Dr. Van Vlastuin (VU) hopen hier aan mee te werken. Als insteek voor de disputatie geldt een actualisering van Luthers slogan ‘simul iustus et peccator’ (‘tegelijk gerechtvaardigd én zondaar’). Het centrale thema is: Luther en de sorrycultuur.

Aansluitend zal er om 17:00 uur een dankmoment van ongeveer een uur zijn, in de vorm van een Luthers Vesper, waaraan o.a. de lutherse predikant ds. P. Oussoren en ook ds. W. Smouter (NGK) hopen bij te dragen.

Met het oog op de ook symbolische context van de disputatie is aan de predikanten gevraagd om zo mogelijk in toga te verschijnen. De toga is immers een academisch kledingstuk, denk aan de beelden van openingen van een academisch jaar, met de hoogleraren in toga. De toga past bij uitstek bij een disputatie.

Bij de diensten
DV zondagavond 22 oktober zullen we in de verkondiging enkele Bijbelse noties centraal stellen die ons denken en spreken over de politiek betreffen. We doen dit vanuit de historische vragen naar de relatie van kerk en staat in de tijd van de Reformatie, maar tegelijk ook als actuele vraag bij de huidige vorming van een volgend kabinet. Boven de preek staat daarom: Vertrouwen in Gods toekomst. We lezen Psalm 82 en Handelingen 16: 33-40.

Voor zondagmorgen 29 oktober is het voornemen om samen het belang en de betekenis van Gods Woord te overdenken. De Reformatie sprak niet voor niets over het Sola Scriptura. De Waarheidsvriend van die week zal hierover een themanummer zijn. Voor de verkondiging denk ik nu aan Hand. 17: 10-14, met name vers 11: “… zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.” Dankbaarheid voor het ontvangen van Gods Woord én vertrouwen mogen hebben in de betrouwbaarheid van het evangelie. In Christus is het vleesgeworden Woord ons geschonken!

Ten slotte
We kijken terug op een gezellige middag met het ouderenreisje op donderdag 12 oktober. Er wordt dan altijd heel wat afgekletst! Één vraag viel me wat meer op: “Waren er hoorders?” Dat is me op deze of vergelijkbare manieren toen en op andere momenten die week gevraagd. Gelukkig zat er een kerk vol hoorders! Dát geeft mij grote vreugde… en ik voel daarbij ook altijd een grote verantwoordelijkheid, wat mij klein maakt. Maar goed, er wordt wat anders bedoeld. En dat maakt me… afwachtend. U hebt goed opgelet. Ik heb het ook gezien. En ik wacht wel af. Of er onrust zal komen. En áls die komt, hoe het dan zal gaan. Biddend blijven we getrouw voortgaan.

Ontvang een hartelijke groet. Ds. B. Jongeneel.