pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE OOST

Boaz geboren
Met grote blijdschap en dankbaarheid mochten Diederik en Joanne Stijnen op woensdag 22 november uit Gods scheppende en bewarende hand een zoon ontvangen, die zij Arie Huibert Boaz hebben genoemd. Boaz is in Zutphen in het ziekenhuis 5 weken te vroeg geboren en moest daarom samen met zijn moeder Joanne nog enige tijd in het ziekenhuis blijven. Naast de lof en dank aan God verwoordt het kaartje ook de gelovige afhankelijkheid en hoop: “Wij leggen zijn namen in Uw handen, Heer, dat hij op mag groeien en leven tot Uw eer.” Wij feliciteren Joanne en Diederick en wensen hen Gods zegen bij de opvoeding.

Bijbelstudieavond ‘kleine profeten’
Maandagavond 18 december (of een andere datum, zie weekbrief) om 19:45 uur ontmoeten we elkaar weer graag voor een Bijbelstudie. We verdiepen ons deze keer in de volgende van de kleine profeten, namelijk Zefanja. In het bijzonder letten we dan op de betekenis van het begrip ‘de dag van de Heere’. Een term die bij de profeten meerdere keren voorkomt. We lezen het in Zefanja 1:7 en zullen de aandacht vooral richten op hoofdstuk 1.

Bent u of jij nog niet eerder geweest? Geen probleem. Iedereen kan gewoon ‘aanschuiven’. Het is mooi om elkaar zo ook als gemeenteleden onderling te ontmoeten.

Doopzitting
In verband met de bediening van de Heilige Doop DV zondagmiddag 17 december, is er op dinsdagavond 12 december doopzitting om 20:00 uur in de consistorie van de kerk. Wij vragen de doopouders zich vooraf te melden bij de scriba. Een vriendelijk verzoek om het trouwboekje mee te nemen.

Belijdenis en doop
In de doopdienst van DV 17 december zal naast de doop van enkele kleine kinderen van gelovige ouders in de gemeente, ook belijdenis worden gedaan door Robin Hertog en mag hij aansluitend ook worden gedoopt. Afgelopen jaar heeft Robin samen met Emmy de belijdeniscatechese gevolgd. Na hun huwelijk eind augustus, wil Robin graag in het midden van de gemeente zijn geloof belijden, uit gelovige dankbaarheid en tot Gods eer!

Met een afvaardiging van de kerkenraad heeft een aannemingsavond plaatsgevonden. Hierbij melden wij zijn voornemen ook aan u en bevelen Robin in uw en jouw voorbede aan.

Voor het verloop van de eredienst betekent dit dat we naast het formulier voor de doop van kleine kinderen ook het formulier voor de doop van volwassenen zullen lezen, met belijdeniselementen. Robin zal daarna belijdenis doen en aansluitend worden gedoopt.

Waar kleine kinderen op grond van Gods verbond in de ouders geheiligd zijn en daarom behoren gedoopt te worden op het ja-woord van de ouders, is dat bij een volwassene anders. Dan wordt gevraagd om geloof wat beleden wordt. Na het belijden bevestigt God al Zijn beloften van Zijn heilsverbond met het teken van de doop. Mooi om deze twee nieuwtestamentische lijnen in één eredienst te mogen zien.

Bij de diensten
In dankbaarheid kijken we terug op de erediensten rond het Heilig Avondmaal. Bemoedigd mochten we op de pelgrimsreis verder. Zelfs door een tranendal heen. Met God als onze Bron, het verzoeningswonder van Jezus Christus, het Levende Water! We zijn dankbaar hoe de Heere opnieuw liet blijken dat Hij getrouw is en ons verzorgt, en dat we dit ook na de diensten in contacten mochten delen.

Inmiddels is de adventstijd aangebroken. Met verwachting uitzien naar de komst van de Zaligmaker der wereld. Deze vier zondagen zal dat de verkondiging ook ‘vullen’. Ik heb nog geen definitieve keuze kunnen maken, maar ik denk aan een aantal lezingen uit één van de kleine profeten.

Tenslotte
Inmiddels is bekend wat de uitkomst is van het beroep vanuit Lienden. Het is een intensieve weg van afweging geweest en een intensief luisteren naar Gods weg en bedoeling. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid die we daarin hebben ervaren vanuit de gemeente. In het bijzonder ook voor de gebeden. Uiteindelijk heeft de Heere het volkomen duidelijk gemaakt en mogen we in Zijn weg gaan.

Een hartelijke groet aan een ieder! Uw Ds. B. Jongeneel.