pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE WEST 

Geboren
Met grote dankbaarheid aan God ontvingen Corné en Romana Bos een dochter: Cornelia Johanna. Hanna werd geboren op 14 februari en is het zusje van Joël. Op het kaartje staat de volgende tekst:

Je bent voor ons een geschenk van God.
Zo waardevol en klein.
We bidden dat, waar jij ook gaat,
Zijn hand op jou zal zijn.

We wensen jullie de zegen van de Heere, veel wijsheid en liefde toe bij de opvoeding van jullie kinderen. 

Zondag 11 maart
In de morgendienst (één dienst, die om 10.00 uur begint) luisteren we naar Johannes 12:24-26. Jezus weet dat Zijn leven pas vrucht draagt als het, net als bij een graankorrel, eerst sterft. Dat is ook de weg van Zijn volgelingen, achter Jezus aan het kruis dragen, sterven, maar in het geloof dat  dit de weg is om vrucht te dragen. In deze dienst worden de broeders L. Mulder en R. Quint bevestigd in het ambt van respectievelijk ouderling en ouderling-kerkrentmeester. Ook nemen wij afscheid van de broeders J. Eshuis en J.P. Hollebrandse.

We bidden om een zegenrijke dienst. We danken de Heere voor het werk dat gedaan is in Zijn Naam en we bidden dat de broeders die bevestigd worden met vreugde in Gods wijngaard zullen dienen.

Biddag
Op woensdag 14 maart komen we als gemeente samen om de Heere te bidden om Zijn zegen over ons leven. De jaarlijkse biddag is voor ons een teken waarmee we uitdrukken dat we alle goede gaven ontvangen als gaven van God.

In de middagdienst hoopt ds. Jongeneel voor te gaan. In de avonddienst luisteren wij naar en laten we ons bij de gebeden leiden door Hebreeën 4:14-16. Er is een troon, de troon van God, Zijn genadetroon, waarvoor wij ons mogen neerbuigen. Er is hulp, want Gods ontferming is onuitputtelijk. De weg naar de troon van Gods genade is open, voor een ieder die door Hem tot God gaat.

Laten we als gemeente samenkomen om met elkaar onze afhankelijkheid van Hem te belijden en vol verwachting uit te zien naar de verhoring van de gebeden.

Zondag 25 maart
In de morgendienst (opnieuw is er één morgendienst die om 10.00 uur begint) vindt de afsluiting van het winterwerk plaats. We lezen het slot van Johannes 13, vanaf vers 31. Jezus spreekt over een nieuw gebod, namelijk om elkaar lief te hebben, zoals Hij de Zijnen heeft liefgehad. We leggen dit naast Johannes 19:26-30. Daar horen we hoever de liefde van Christus reikt.

Gedoopt
In de middagdienst van zondag 18 februari werd het sacrament van de heilige doop bediend aan Arie Huibert Boaz Stijnen, persoonlijke dooptekst Jesaja 55:6: “Zoek de HEERE, terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan, terwijl Hij nabij is” en aan Loïs Hendrika Maria Zwolsman, persoonlijke dooptekst: Psalm 86:5: “U, Heere, bent goed, mild om te vergeven; rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.”

In de verkondiging luisterden we naar de woorden van de Heere  Jezus in Mattheüs 11:28-30: Kom tot Mij allen die vermoeid en belast bent. In Christus is de ware rust te vinden. Jezus roept op tot navolging, de nieuwe gehoorzaamheid, met de bedoeling dat ook onze kinderen voor Hem leren leven. Dit ‘juk’ is geen zware last, want de zwaarste last droeg Hij, door onze ongehoorzaamheid op Zich te nemen.

We bidden de ouders wijsheid en vreugde toe bij de opvoeding van hun kinderen.

Groet
Een hartelijke groet aan u allen,
P.J. den Admirant