pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Zestig jaar getrouwd
Op 22 mei is het voor de heer en mevrouw Nuninga-Muis de dag waarop zij mogen gedenken dat zij zestig jaar door het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Hun huwelijk werd gezegend met drie zoons. Zij hebben veel goede jaren samen mogen ontvangen. Echter, helaas woont mevrouw Nuninga al jaren in Casa Bonita, vanwege het feit dat de verzorging van zijn vrouw voor dhr. Nuninga niet langer mogelijk was. Al is er van vieren van dit zestigjarig jubileum onder deze omstandigheden geen sprake, toch mogen we de trouw van de Heere gedenken. Hij heeft u ondanks alle moeitevolle omstandigheden het geloof gegeven dat de Heere goed is. Wij bidden om Gods kracht, bemoediging en voortdurende bijstand vooral wanneer de pijn en het verdriet wordt gevoeld dat u beiden niet meer bij elkaar bent. De Heere zij u samen in alles nabij.

Zondag 28 mei
Als predikant in opleiding zal broeder F.A. Pierik onder ons nog eenmaal voorgaan. Hij zal op 28 mei de eerste morgendienst leiden. De tekst voor de verkondiging is uit Zacharia 12:10-14, de Geest van de genade en de gebeden die over Israël  wordt uitgestort.
In de tweede morgendienst hoop ik voor te gaan. Als tekst denk ik op dit moment aan Handelingen 1:14, de gemeente die eendrachtig bijeen is in gebed en smeken en daarin volhardt. De belofte van Christus was voor de gemeente-in- wording aanleiding om veel van Hem te verwachten. Het is goed om ons af te vragen wat Gods belofte bij ons losmaakt.

Heilig Avondmaal
Deze keer (zondag 21 mei) mag ik voorgaan in de diensten van de viering van het Heilig Avondmaal en de dankzegging op het Heilig Avondmaal in Zutphen. Het is een voorrecht om aan Christus’ tafel genodigd te worden. Want in het avondmaal stelt Hij Zichzelf bij brood en wijn present: dit is Mijn lichaam, dit is Mijn bloed. Door Zijn Geest is Christus Zelf aanwezig. Dat maakt het Heilig Avondmaal zo bijzonder. Anders zou het niet meer zijn dan een klein stukje brood en een slokje wijn. Maar nu mogen wij weten dat Christus Zelf in ons midden is. Ik bid dat we allen iets ervaren van wat de Emmaüsgangers hebben ondervonden: Hij werd hun bekend bij de breking van het brood.

Hemelvaart
Zal de dag waarop wij de Hemelvaart van Christus gedenken de eerste christelijke feestdag zijn die zal worden afgeschaft? Laten we hopen en bidden dat dit nooit gebeurt. Maar laten wij ook zelf als gemeente beseffen hoe rijk de Hemelvaart van Christus is. Jezus ging zegenend naar Zijn Vader terug. Wij mogen nog steeds onder die zegenende handen leven en leren leven. Hij is gezeten op de ereplaats, naast Zijn Vader. Van daaruit werkt Hij door Zijn Geest en is Hij bezig alles in gereedheid te brengen voor Zijn wederkomst.

Kroon Hem met gouden Kroon,
het Lam op Zijne troon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, Die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
Die ’t heil voor u verwierf.

Groet
Een hartelijke groet aan u allen,
P.J. den Admirant