pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE WEST

Gedoopt
Op zondag 16 december werd het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Veerle Aafke Zondag. Zij kreeg als persoonlijke dooptekst Psalm 32:7a en c mee: ‘U bent mijn Schuilplaats, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding’; en aan Floris van der Giessen. Hij kreeg als persoonlijke dooptekst Psalm 32:8 mee: ‘Ik onderwijs u en leer u de weg die u gaan moet; ik geef raad, mijn oog is op u’.

We bidden dat de ouders kracht en wijsheid ontvangen bij de opvoeding van hun kinderen. Als gemeente bidden we dat God in de harten van kinderen en jongeren en van ons allen werkt, zodat er geloof en gehoorzaamheid ontstaat en groeit in een levende omgang met de Heere.

Eerste kerstdag
Kerst en vrede zijn voor ons twee woorden die bij elkaar horen. De engelen spreken er uitbundig van. Paulus schrijft erover in Efeze 2:17: ‘En bij Zijn komst heeft Hij door het evangelie vrede verkondigd.’ We willen ’s avonds naar beide stemmen luisteren, naar die van de engelen en naar de stem van Paulus. Wij wensen elkaar Gods vrede toe voor de komende kerstdagen.

Zondag 30 december
In de beide morgendiensten lezen we Titus 2, vanaf vers 14. Paulus speekt over de zaligmakende (reddende) genade van God. Gods reddende genade heeft de bedoeling om ons op te voeden tot een leven waarin die redding zichtbaar wordt in levenswandel en toekomstverwachting.

Nieuwjaarsdag
Het is een goede gewoonte om het jaar af te sluiten voor Gods aangezicht en het nieuwe jaar te beginnen als gemeente, luisterend naar woorden die ons de juiste richting wijzen. In het nieuwe jaar wil ik in de verkondiging een tijd lang met u het boek Openbaring lezen. Op nieuwjaarsmorgen lezen we de eerste acht verzen uit Openbaring 1. Ik hoop dat we die morgen fris genoeg zijn om de boodschap tot ons te nemen, de groet van Hem in Wiens hand de geschiedenis van de wereld ligt.

Zondag 13 januari
In de avonddienst vindt er een nieuwe verbintenis plaats van de broeders G.W. Bok (scriba van de classis Veluwe) en de broeders L. Smit (wijkouderling) en J. van der Wilt (ouderling-scriba). We nemen afscheid van de broeders A. Schouten, als ouderling-kerkrentmeester en G. Bos, als kerkrentmeester. We heten br. H.F. Kamphuis welkom als nieuw benoemde kerkrentmeester. Het is bijzonder als het werk in de gemeente door kan gaan, ook al hebben we nog één vacature.

In de verkondiging horen we vanuit Openbaring 1:9-18 hoe Christus in Zijn majesteit Johannes ontmoet. Hoe staan de zaken er in de kerk voor? Het is maar net welke kant we opkijken. Letten we uitsluitend op de stand van het geestelijk leven in de gemeenten of kijken we omhoog, naar de opgestane Christus?

Eindejaarsoverpeinzing
Aan het eind van het jaar zijn we gewend te zeggen dat de jaren voorbijvliegen. De Bijbel zegt het anders: ‘Wij vliegen heen’ (Ps. 90:10b). Omdat wij maar zo kort op aarde leven, gaat de tijd voor ons gevoel met ons op de loop. Toch hoeft dat geen ontmoedigende gedachte te zijn. Veel belangrijker is de vraag hoe we onze tijd gebruiken en gebruikt hebben. Het doel van ons leven is om te leren elke dag te leven met God. Zoals de HEERE tot Abram sprak: ‘Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.’ Wandelen is iets anders dan vliegen. Bij wandelen zijn we ons bewust van de dingen die er om ons heen gebeuren. Wandelen nodigt uit tot een gesprek. Laten we leren meer te wandelen dan te rennen en te vliegen, door tijd te nemen voor gezin, familie, vrienden, mensen die onze weg kruisen. Door tijd te nemen om stil te zijn voor God. Dan groeit er een verlangen in ons hart, om Hem te zien ‘van aangezicht tot aangezicht’. Of, zoals Gabriel Smit het uitdrukt in zijn weergave van Psalm 130: ‘Ik tel de uren die mij van U scheiden’.

Groet
We wensen u een rijk gezegend kerstfeest en een nieuwjaar vol van de goedheid van de Heere, bij voorspoed, maar ook als tegenslagen ons leven niet voorbijgaan.

Een hartelijke groet aan u allen, mede namens mijn vrouw,
P.J. den Admirant