pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Zondag 18 juni
Op deze zondag lezen we Handelingen 9:1-20. Het gaat hierin om de bekering en de roeping van de apostel Paulus. Het laat zo duidelijk de macht van Christus zien en de bijzondere genade van God. Saulus wordt niet alleen van tegenstander van het geloof een medestander, maar zelfs een van de grootste verkondigers van het evangelie.

Tijdens de beide morgendiensten zal ds. Szabo Arpad in ons midden zijn en afscheid van ons nemen. We bidden dat onze broeder nog vele jaren tot zegen zal zijn in de nieuwe taken die hij na zijn emeritaat mag oppakken.

Zondag 25 juni
In de avonddienst staan we nogmaals stil bij de werking van de Heilige Geest. Nu zien we vooral wat het betekent om vervuld te zijn met de Geest. We lezen Handelingen 4:23-31. We luisteren naar de Schrift en naar stemmen uit de reformatie en uit de verdere kerkgeschiedenis, waaruit blijkt dat God soms heel verrassend Zijn Geest krachtig heeft laten werken. We kunnen er hoop uit putten, dat Hij dat ook onder ons zal doen.

Terugblik gemeenteavond
Het was voor ons een bijzondere avond om met zoveel mensen bijeen te zijn rondom het thema: Gods aanwezigheid. Dankbaar zie ik terug op getuigenissen van gemeenteleden en van onze dochter Janneke, die mochten vertellen over het werk van de Heere in hun leven. Mijn bijdrage was ook een vorm van persoonlijk getuigenis: “Hoe ben ik ertoe gekomen dit boek “Hij is niet ver” te schrijven?
De titel Hij is niet ver is ontleend aan Handelingen 17:27, waar Paulus zegt: Hij is niet ver van een ieder van ons. Zeven jaar geleden preekte ik over deze tekst. Ik heb toen in die preek gezegd: wij kunnen ver van God zijn, maar Hij is niet ver van ons. Als voorbeeld gaf ik: het kan zomaar zijn dat je dochter, die niet uit het geloof leeft, een kind ontvangt en terwijl ze het in haar armen heeft plotseling ziet: God is er toch!
Daar stond één van onze dochters, achter in de zaal met een kind in haar armen en stelde een paar vragen over de aanwezigheid van God: “Kan het dat de één de aanwezigheid van God in een kerkdienst wel ervaart en de ander niet? Hoe komt dat? Dat was voor mij een emotioneel moment; dat zult u kunnen begrijpen.
Daarbij denk ik aan alle ouders en grootouders die er verdriet van hebben als een zoon of dochter niet meer de weg met God gaat. Maar we mogen ons bemoedigd weten door deze woorden: Hij is niet ver van een ieder van ons. Voor de Heere is niets te wonderlijk. Dat drong die avond opnieuw sterk tot mij door.

Afwezig
We zullen van 27 juni – 20 juli afwezig zijn vanwege vakantie. We hopen onze zoon, schoondochter en kleindochter te bezoeken in Kazan, een stad in Rusland waar Arjen en Ester evangelisatiewerk doen onder studenten en proberen nieuwe teams te vormen van Russische studenten.

Voor pastorale zaken kunt u zich richten tot onze scriba, dhr. J. van der Wilt of tot uw wijkouderling. 

Groet
We zien uit naar een goede en fijne gemeentedag, op 17 juni. Het is een prachtige mogelijkheid iets van onderlinge saamhorigheid te ervaren.

Een hartelijke groet aan u allen,
P.J. den Admirant