pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE WEST

Pastoraat
We danken de Heere samen met broeder Nico de Ridder, die op 15 mei uit het ziekenhuis mocht terugkeren. We bidden dat hij nieuwe kracht ontvangt en verder zal herstellen.

Zondag 27 mei
In de beide morgendiensten bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen het eerste gedeelte uit Johannes 17, bekend als het hogepriesterlijk gebed van Jezus. We zullen vooral ons concentreren op de verzen 6 tot en met 8. Jezus verwondert er Zich over dat Zijn leerlingen Hem hebben (h)erkend als Degene Die door God gezonden is. In het Heilig Avondmaal laat de Heere Jezus zien wie Hij is, wie de Vader is. Het doel van Zijn komst wordt daarin het meest zichtbaar.

Voorbereidingsuur
Op woensdagavond 30 mei is er een voorbereidingsuur met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal, aanvang 20.30 uur. Het is een goede gelegenheid om samen stil te worden voor God, op een moment midden in de week. We lezen met elkaar Johannes 16:5-15.

Zondag 3 juni
Opnieuw lezen we in Johannes 17. Voor de morgendienst, waarin we het Heilig Avondmaal vieren, denk ik aan vers 13 als kerntekst. Daarin bidt Christus dat Zijn leerlingen Zijn blijdschap in zich hebben. Voor de avonddienst, waarin dankzegging zal plaatsvinden, staan we vooral stil bij vers 26: Jezus bidt dat dezelfde liefde waarmee de Vader Hem heeft liefgehad ook in allen is die Christus toebehoren. Dat is een gebed waarvan wij ons de diepte nauwelijks kunnen voorstellen.

Belijdenisdienst
We mogen terugzien op een gezegende belijdenisdienst. Het is ontroerend om uit de mond van jongeren het ja-woord te horen en te zien hoe zij voor Gods aangezicht neerknielen. Met dankbaarheid kijken we als kerkenraad ook terug op de aannemingsavond. Er was een sfeer van openheid, waarin goede gesprekken ontstonden. We bidden dat de Heere Zelf onze nieuwe lidmaten vasthoudt. Laten wij voor elkaar bidden dat God door Zijn Geest in onze harten werkt.

Jubileum
Op 14 mei waren Jaap en Willeke Blankespoor 25 jaar getrouwd. Een hartelijke felicitatie met dit jubileum, dat zij samen met hun kinderen mochten vieren. We bidden hun voor de toekomst de zegen en nabijheid van de Heere toe. Ons leven kent hoogte- en dieptepunten, vreugde en verdriet. Daarom mogen we de Heere danken dat Hij ons Zijn Woord geeft als kompas, als richtsnoer en als bemoediging voor de reis door het leven. Dat waren voor Jaap en Willeke de woorden uit Mattheüs 6:33: ‘Maar zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden’. Dat laatste is ‘Gods zorg’. Wie de weg van de Heere bewandelt, mag rekenen op Zijn voortdurende zorg.

Zeventig jaar Israël
Op 14 mei was het 70 jaar geleden dat de staat Israël werd gesticht. Na de holocaust werd dit door veel christenen gezien als een daad van God waaruit Zijn trouw bleek aan Zijn volk. Het is wel eens ‘Gods knipoog’ aan Israël genoemd: ‘En toch verlaat Ik u niet’. We bidden voor Israël dat God Zijn volk bewaart en vrede geeft. Dat bidden we ook voor het Palestijnse volk. De staat Israël oogst veel kritiek. We hoeven niet elke politieke daad te verdedigen, maar laten we loyaal blijven aan het volk waar God Zijn Naam aan verbonden heeft.

We bidden ook om bekering van Israël als volk van God, dat Israël de Messias van Israël, onze Heere Jezus Christus, zal kennen. Om samen met gelovigen uit de volken de ene kudde van de Goede Herder te vormen.

Groet
We willen u hartelijk bedanken voor alle tekenen van verbondenheid en liefde die we ervaren hebben rond ons veertigjarig huwelijk, in de vorm van kaarten, bloemen en andere attenties. We ervaren daarin de onderlinge band van geloof en liefde.

Een hartelijke groet aan u allen,
P.J. den Admirant