pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Dienst
De gemeente van Christus is geroepen tot dienst aan God en aan de naaste. Het leven van Christus was een leven van dienen van zondige en arme mensen. Het leven van de christen is voorbestemd, in het voetspoor van de Heiland, een dienend leven te zijn. Het woordje ‘dienst’ is in het Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven werd, “diakonia”. Daar komt “diaken” en “diaconaat” vandaan. Diaconaat is dan ook een belangrijk facet van het kerk-zijn in de wereld: het gemeenschappelijk hulp- en dienstbetoon aan mensen, die geen helper hebben.

Gemeente
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland beschrijft in artikel X het diaconaat als volgt:
“De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven ge­schon­ken is, te helpen waar geen helper is en te getui­gen van de gerechtigheid van God waar on­recht geschiedt”.

Hoewel diakenen een eigen, ambtelijke, taak hebben in dienst van Christus, staan zij ook in het midden van de gemeente, waaruit zij gekozen zijn. Een belangrijk taak is om de gemeente bewust te maken van haar opdracht tot diaconaat. Tegelijk zijn diakenen leiders en richtingwijzers van de gemeente als voorgangers in het dienen.

Eredienst
De zondagse kerkdiensten zijn ondenkbaar zonder diaconaat. Daar wordt het Woord verkondigd in al zijn rijkdom. Dat Woord is diaconaal van aard: het is de verkondiging van het dienend en reddend handelen van God in Christus.
Het roept de gemeente tot bekering en geloof, maar ook tot heiliging en een dienend leven.
De diaken heeft toe te zien of het diaconale element in prediking en eredienst niet vervaagt.
Het is de afspraak dat in iedere reguliere eredienst een diaconale collecte wordt gehouden. Deze collecte wordt gehouden vóór eventuele collecte voor de eigen gemeente. Op deze manier wordt onderstreept dat de christelijke gemeente eerst aan de ander denkt en vervolgens aan zichzelf.
Vooral het sacrament van het Heilig Avondmaal is een teken van de dienst van Christus. Het is een diaconale dienst om rond het Heilige Avondmaal mee te helpen bij het uitdelen van de schalen met brood en de bekers met wijn. Op de tafel des Heeren staat altijd ook een collecteschaal voor het diaconaat: vanuit Christus’ dienst aan ons begint onze dienst aan hulpelozen en armen.

Ouderen- en alleenstaandencommissie
Iedere maand belegt deze commissie bijeenkomsten op zaterdagmiddag. Men nodigt een spreker of spreekster uit die een lezing of presentatie over een actueel of interessant onderwerp verzorgt. De middag wordt besloten met een broodmaaltijd.

Kinderevangelisatie
Een aantal malen per jaar wordt voor de kinderevangelisatiecommissie gecollecteerd. De opbrengst bestemt zij voor haar projecten en activiteiten op dit gebied.

Vakantieweken via de Hervormd Gereformeerde Vrouwenbond
De Hervormd Gereformeerde Vrouwenbond organiseert jaarlijks vakanties voor alleenstaanden, en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Zij kunnen er op deze manier een week tussenuit.
De diaconie is zelf actief op zoek naar mensen voor wie dit mogelijk interessant is. De mensen die geweest zijn, zijn er allemaal enthousiast over.
Indien de kosten een probleem vormen kan de diaconie hierin bijdragen.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Vermoeid? Vastgelopen? De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om uiteenlopende redenen, even afstand moeten nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levens- en geloofsvragen. Na het verblijf in de Herberg neemt de gemeente de pastorale zorg weer over.
De Herberg biedt de gasten gedurende het verblijf van 3 tot 6 weken:

  • een christelijke leefgemeenschap;
  • individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders;
  • een beperkt dagprogramma, rust en ruimte en
  • advies m.b.t. nazorg

Verder geeft de Herberg informatie en advies aan de plaatselijke gemeente
Pieter, één van de gasten van de Herberg vertelt: ‘Het leek of heel de wereld zich tegen mij keerde. Bij mijn gezin en een kleine kring van mensen vond ik gehoor voor mijn problemen. Zelf probeerde ik altijd een luisterend oor te hebben voor anderen. Nu ik in de problemen zat, kreeg ik van anderen eerder verwijten dan hulp. Mijn optimisme kon er mij niet meer bovenop helpen. Ik was zo wanhopig over mijn situatie dat ik besloot een plek te zoeken waar ik ook uit mijn thuissituatie zou zijn. Voor mijn gezin was het tenslotte ook een moeilijke situatie. Deze plek vond ik in de Herberg, een huis om op verhaal te komen. Mensen vinden in dit huis beschutting tegen de stormen die hun leven teisteren. Om weer grond onder de voeten te krijgen, volg je een rustig en gestructureerd programma. Met een persoonlijk begeleider heb je regelmatig gesprekken. Het bijzondere aan de Herberg is dat er een grote groep vrijwilligers bij dit werk betrokken is. Iedere dag van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat zijn er mensen die je terzijde staan. De aandacht heb ik ervaren als een warm bad.’

Voor meer informatie: PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek, 026-3342225, www.pdcdeherberg.nl.

Aanmelding en telefonisch spreekuur elke werkdag van 9.00 tot 10.00 uur.

Contactpersoon voor de Herberg in onze gemeente is: Diaken B. van Santen,