pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Eigenwijkdiaconie
Ochtendcollecte 29 maart

Collecteopbrengsten voor de eigenwijkdiaconie besteden we aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken. Geeft u van uw overvloed aan deze mensen?

Centrale Diaconie
Avondcollecte 29 maart

Bijna dagelijks horen en lezen we over de nood van uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen naar het land van herkomst. Deze mensen kunnen bij de Stichting Kerk en Vluchteling een beroep doen op het noodfonds voor praktische hulp zoals vergoeding van griffie- en legeskosten, reisgeld, medische kosten en soms leefgeld. De diakenen vragen in de eerste collecte uw bijdrage voor deze Stichting. Daarmee kunnen deze vluchtelingen, die al langer in Nederland wonen in moeilijke omstandigheden, geholpen worden.

Studiefonds GB
Ochtendcollecte 5 april

De diaconale ochtendcollecte is bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Dat fonds heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking, de studie van de aanstaande predikanten die ons het Woord van God uitleggen! Uit dit Studiefonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Dat blijkt hard nodig in een tijd van studiefinanciering, ov-jaarkaart enzovoorts. Dat blijkt harder nodig gezien de financiële gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor het op latere leeftijd volgen van een studie theologie. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn.

Centrale diaconie
Avondcollecte 5 april

We geven vanavond voor de mensen die het binnen de  Protestantse Gemeente Apeldoorn moeilijk hebben en  financiële ondersteuning kunnen gebruiken.

Zustergemeente Udfarvalva
Avondcollecte 10 april

Sinds het voorjaar van 1996 onderhoudt onze gemeente contacten met de gemeente van Udvarfalva (Roemenië). Udvarfalva is een dorpje midden in Roemenië, onder de rook van de stad Tirgu Mures, ongeveer 2000 km van Apeldoorn. Onze zustergemeente behoort tot de Hongaars Hervormde Kerk en telt ongeveer 800 leden. Het hoofddoel van de contacten tussen beide gemeenten is het onderhouden en verder uitbouwen van geestelijke en persoonlijke contacten op alle niveaus: tussen predikanten onderling, kerkenraden, gemeenteleden en jongeren. Ook wordt informatie uitgewisseld en ondersteuning geboden. Ten dienste van deze contacten is er een aparte commissie werkzaam. Om het werk van deze commissie mogelijk te maken wordt er regelmatig gecollecteerd voor het onderhouden van de contacten en om zo nodig (diaconale)hulp te geven.

Als u een gift wilt overmaken t.b.v. de gemeente in Udvarfalva, NL98INGB0007550191 t.n.v. Commissie Gemeente Contacten Udvarfalva.

HGJB
Ochtendcollecte 12 april

De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil houvast bieden aan jongeren en hun plaatselijke gemeenten. Ze doet dat door het ontwikkelen van materialen en activiteiten voor goed kerkelijk jeugdwerk. Zie ook www.hgjb.nl.

Tot heil des volks
Avondcollecte 12 april

Tot heil des volks is een koepelorganisatie en onder deze koepel vallen veel verschillende activiteiten. We zijn een landelijke organisatie met ons zwaartepunt in Amsterdam. We werken voor vier doelgroepen:

  • Prostituees
  • Verslaafden
  • Dak- en thuislozen
  • Kinderen in armoede.

Verder hebben we de pijler Gastvrijheid en de pijler Identiteit. Kijk voor het werk van Stichting Tot Heil des Volks op: www.thdv.nl.

Centrale diaconie
Ochtendcollecte 13 april

De slogan van Kerk in Actie is ‘Geloven in delen’. Ook wij mogen delen van wat ons gegeven is. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het binnenlands diaconaal werk van Kerk in Actie. Met onze bijdragen worden tal van diaconale projecten in Nederland op het gebied van armoedebestrijding, vluchtelingenwerk en ouderen en jongeren in knelsituaties ondersteund.