pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Open Doors
Ochtendcollecten 10 oktober

Open Doors is een interkerkelijke stichting en steunt vervolgde christenen, ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doet ze door gebed en het verspreiden van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden de medewerkers christenen voor op mogelijke vervolging. Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging, zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. Dit doen ze omdat ze geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven ze in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En ze geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie. Zie ook www.opendoors.nl.

Studiefonds GB
Avondcollecte 10 oktober

het Studiefonds van de Gereformeerde Bond heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking, de studie van de aanstaande predikanten die ons het Woord van God uitleggen! Uit dit Studiefonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Dat blijkt hard nodig in een tijd van studiefinanciering, ov-jaarkaart enzovoorts. Dat blijkt harder nodig gezien de financiële gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor het op latere leeftijd volgen van een studie theologie. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn. 

IZB
Ochtendcollecten 17 oktober

IZB is een vereniging voor zending in Nederland. We zijn een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping. Zie ook www.izb.nl.

Centrale diaconie
Avondcollecte 17 oktober

Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo niet alleen een luisterend oor, maar ook een zichtbaar teken van meeleven bieden. 

Eigenwijkdiaconie
Ochtendcollecten 24 oktober

Collecteopbrengsten voor de eigenwijkdiaconie besteden we aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen, zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken.

 GZB-project 1027
Avondcollecte 24 oktober

Project 1027, het diaconale programma van de GZB, omvat tientallen projecten wereldwijd waaronder Nederland. Als diaconie van de EHK ondersteunen we met de opbrengst van deze collecte het Project Evangelie & Moslims. Deze organisatie helpt vrouwen met een moslimachtergrond die traumatische ervaringen hebben gehad.
De medewerksters van Evangelie & Moslims begeleiden deze vrouwen bij de verwerking van hun traumatische ervaringen. De medewerksters spreken hun taal en kennen hun cultuur. Sommige medewerksters zijn zelf migrant of vluchteling geweest en kunnen daardoor dicht bij hen staan. Met behulp van een counselingsprogramma dat speciaal voor deze groep is ontwikkeld, worden de vrouwen verder geholpen.
Tevens ondersteunt Evangelie & Moslims plaatselijke kerken en gemeenten om een nieuw thuis te zijn voor deze vrouwen (en hun eventuele gezinnen) omdat ze na hun bekering niet meer in de moslimgemeenschap welkom zijn.