pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

St. De Schuilplaats
Ochtendcollecten 8 januari


Stichting ‘De Schuilplaats’ is een landelijke en interkerkelijke instelling voor Bijbelse genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens.
De hulpverlening van ‘De Schuilplaats’ draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij.
Kijk voor meer informatie op: www.stichtingschuilplaats.nl

Logos Hope – Operatie Mobilisatie
Avondcollecte 8 januari


Sinds 1970 hebben de schepen van ‘Operatie Mobilisatie’ (voorheen Logos, Doulos en Logos II) al 500 havens aangedaan in meer dan 150 landen. De schepen zijn twee tot vier weken in elke haven om het goede nieuws van Jezus te brengen aan hen die weinig tot geen kans hebben over Jezus te horen. Jaarlijks komen er gemiddeld één miljoen bezoekers aan boord!
Dagelijks worden er rondleidingen gegeven op het schip en zijn er inspirerende conferenties en evenementen, muziek- en theaterprogramma’s voor allerlei doelgroepen. In veel landen is de grote boekenmarkt een echte trekpleister. Door betaalbare christelijke en educatieve boeken krijgen mensen de kans zich verder te ontwikkelen en meer te leren over Jezus.
Ook gaan er dagelijks teams naar scholen, ziekenhuizen, gevangenissen en andere instellingen om waar nodig praktische hulp te verlenen en de mensen te vertellen over de liefde van Jezus.
Er wordt altijd nauw samen gewerkt met lokale kerken en organisaties, die na het vertrek van het schip de mensen verder helpen te groeien in hun geloof en hen leren hoe zij het goede nieuws weer door kunnen vertellen. Zo ontstaan er in elke haven, in elk land, steeds weer nieuwe communities van volgelingen van Jezus.
Kijk voor meer informatie op: https://www.operatiemobilisatie.nl/content/logos-hope

Eigen Wijkdiaconie
Ochtendcollecten 15 januari

Collecteopbrengsten voor de ‘Eigen Wijkdiaconie’ worden besteed aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken.

TFC De Zwart (MAF)
Avondcollecte 15 januari

Mission Aviation Fellowship’ (MAF) is met 130 vliegtuigen ‘s werelds grootste onafhankelijke non-profit vliegorganisatie. Al ruim 60 jaar is het de missie van de ‘MAF’ om Gods Woord en Gods liefde op de meest efficiënte en effectieve wijze tot aan de einden der aarde te brengen. Als interkerkelijke organisatie werken zij samen met kerken en hulporganisaties. Zo helpen zij miljoenen mensen in derdewereldlanden. Dagelijks kunnen duizenden hulpverleners, zendingswerkers en zieke mensen rekenen op veilig en snel luchttransport en radiocommunicatie van de ‘MAF’. Waar hulp over de weg te lang duurt of onmogelijk is, bieden zij hulp.

In mei 2017 is de familie de Zwart door de ‘MAF’ uitgezonden naar Arnhemland in Australië. Arnhemland is een gebied van 97.000 km², in het noordwesten van het Australische Noordelijk Territorium. Het gebied is sinds 1931 een reservaat voor de Aboriginals. In dit reservaat wonen de Yolgnu, één van de grootste inheemse stammen van Australië.

Kijk voor meer informatie op: www.dezwart4maf.nl

Udvarfalva
Ochtendcollecten 22 januari

 Sinds het voorjaar van 1996 onderhoudt onze gemeente contacten met de gemeente van Udvarfalva (Roemenië). Udvarfalva is een dorpje middenin Roemenië, dichtbij de stad Tirgu Mures, ongeveer 2000 km van Apeldoorn. Onze zustergemeente behoort tot de Hongaars Hervormde Kerk en telt ongeveer 800 leden. Het hoofddoel van de contacten tussen beide gemeenten is het onderhouden en verder uitbouwen van geestelijke en persoonlijke contacten op alle niveaus: tussen predikanten, kerkenraden, gemeenteleden en jongeren. Ook wordt informatie uitgewisseld en (diaconale) ondersteuning geboden. Ten dienste van deze contacten is een commissie werkzaam. U/jij kunt ook een gift overmaken: NL98INGB0007550191 t.n.v. Commissie Gemeente Contacten Udvarfalva.

Centrale Diaconie – Vakanties minima
Avondcollecte 22 januari

Helaas moet een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens leven van een beperkt budget, waarin vaak geen ruimte is voor een korte vakantie. Daarom kunnen ook dit jaar kerkelijke en niet-kerkelijke inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de protestantse diaconie voor een vakantie in Nederland. Helpt u/jij mee dit mogelijk te maken?

Lepra zending
Ochtendcollecten 29 januari

Leprazending’ is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. Hierbij wordt de individuele patiënt niet vergeten en worden patiënten behandeld met aandacht en liefde. Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten. ‘Leprazending’ wil juist deze mensen medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Op die manier dragen zij Gods liefde uit.

Kijk voor meer informatie op: www.leprazending.nl

VBOK / Siriz
Avondcollecte 29 januari

VBOK heeft als visie:
– Elk mens is vanaf het begin waardevol en kwetsbaar, ook het ongeboren kind.
– Elk mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid.
– Elk mens heeft recht op een barmhartige ondersteuning in schijnbaar uitzichtloze situaties rond zwangerschap en jong ouderschap.

Haar missie is
– Bevorderen verantwoord seksueel gedrag van jeugdigen en jongvolwassenen om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen.
– Perspectieven en ondersteuning bieden aan mannen en vrouwen die worstelen met de keuze voor het afbreken of het voldragen van de zwangerschap.
– Zorg bieden in sociaal kwetsbare situaties aan moeder en kind, voor en na de bevalling.
De VBOK ondersteunt Siriz met financiële middelen. Siriz is opgericht in 2010 en komt voort uit de VBOK.