pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Het is ons verlangen dat iedereen in aanraking komt met het Evangelie


Voordat de Heere Jezus opgenomen werd, gaf Hij álle christenen, een opdracht. Hij zei:
“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak discipelen van (onderwijst) al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Matth. 28:18-20).


Deze opdracht ligt in het verlengde van een eerdere opdracht van de Heere, namelijk:
“U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn” (Matth. 5:13-14) en “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken” (Matth. 5:16).

Als gemeenteleden is het ons verlangen mensen tot Jezus te leiden, Hem lief te hebben en vrucht te dragen. Als je vol mag zijn van Jezus Christus mag je vruchtbar zijn en om vruchtbaar te zijn in missionair werk is om zelf persoonlijk vol te raken van Jezus Christus genadige liefde en heerlijkheid.

Missionair werk in onze gemeente
Als commissie zien we drie bewegingen waarin we dienstbaar zijn:

Onder ‘naar boven’ vallen alle activiteiten die gericht zijn op God, omdat Christus belooft om met ons te zijn en omdat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde.

Maandelijks gebedsmoment
Iedere eerste dinsdag van de maand houden we een uur van gebed (bidstond). Hiervoor wordt op termijn de hele gemeente uitgenodigd. We verdelen vaste gebedspunten onder de aanwezigen en voegen ook eenmalige of structurele gebedspunten toe. We bidden niet alleen dat God de ogen opent van de mensen die nog niet geloven, maar ook dat wij als christenen in woord en daad een beter getuige zijn.
Contactpersoon: Timon Wassink

Onder ‘naar buiten’ vallen alle activiteiten die gericht op het contact met de buiten wereld. Dit kan je buurman zijn, je collega of die nieuwe vriend van de voetbal. Maar buiten is ook ds. Lustig die uitgezonden is in Frankrijk door de GZB.is door de GZB.  Als commissie ondersteunen we lokale als internationale projecten.

GZB
De GZB is een organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, geworteld in de gereformeerde traditie. Via de jarenlange inzet voor zending zijn ze verbonden met een veelkleurig netwerk van kerken en gemeenschappen over de hele wereld.


Onder ‘naar binnen’ vallen alle activiteiten waarbij de focus op onszelf ligt en de gemeente. die gericht zijn op omdat Christus belooft om met ons te zijn en omdat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde.

Over de missionaire commissie
Sinds 1 januari 2020 zijn de zendingscommissie en de evangelisatiecommissie samengevoegd tot één ‘missionaire commissie’. Als commissieleden wijden we ons hoofd, hart en (gevouwen) handen aan de verspreiding van het evangelie; dichtbij en ver weg. Onze commissie kenmerkt zich door een ontspannen en gezellige sfeer waarin geloofs opbouw ook onderling een plaats heeft, in de wetenschap dat het de Heere is die zegt; mijn genade is voor u genoeg want mijn kracht wordt in u zwakheid volbracht. 2 kor 12-9.

Heb je een vraag of wil je iets kwijt laat het ons weten per mail op

Wie zitten er in de commissie
Adri van den Berg
Ellen Dijkhof
Jan van Burg
Marius Storm
Maurits Zuidijk
Mirjam van Hees
Timon Wassink 

Vrijwilligers
Marian van Burg