pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De zendingscommissie

De zendingscommissie heeft als visie en als taak de gemeente bewust te maken van de missionaire opdracht van Christus, zoals het wordt verwoord in Mattheüs 28: 19: “Ga dan heen onderwijs al de volken, doop hen in de Naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden

Hoe geeft zij dit vorm?

  • door ledenwerving voor de GZB,
  • de verkoop van het dagboekje “Een handvol koren”,
  • de verzorging van de zendingscollecten,
  • het inzamelen van kaarten en postzegels (deze zijn in te leveren in de daarvoor bestemde bussen in de hallen van de kerk)
  • het uitgeven van een nieuwsbrief

 

Wilt u meer informatie? Stel u vraag of opmerking:

 

gzb

 

 

 

 

 

logo

 

 

 


Vanuit de zendingscommissie

Evaluatie
Maandagavond 12 november was er tijdens de kerkenraadsvergadering een evaluatiemoment voor ons als zendingscommissie. Na een korte toelichting op het doel van de commissie (de gemeente bewust maken van de missionaire opdracht van Christus, zoals verwoord in Mattheüs 28:19) werden de lopende en nieuwe activiteiten, alsmede enkele nieuwe ideeën en ontwikkelpunten besproken.

Lopende activiteiten
Als commissie mogen wij ten bate van de GZB het zendingswerk onder de aandacht brengen, dagboekjes “Een handvol koren” verkopen, kaarten en gebruikte postzegels inzamelen en geld inzamelen middels de collectebussen bij de uitgang. Ook wordt contact onderhouden met Esther & Marijn de Zwart (TFC). Naast diverse PR-activiteiten verspreiden wij samen met de Evangelisatiecommissie 4 x per jaar een nieuwsbrief waarin de GZB, fam. De Zwart (MAF), Compassion, ICF en Alpha een plaats hebben.

Nieuwe activiteiten
Voor de duur van de uitzending van ds. en mevr. Visser hebben wij ons als gemeente aangemeld als deelgenoot, wat betekent dat wij toegezegd hebben fam. Visser gedeeltelijk financieel te ondersteunen. Dit doen we door de opbrengst van o.a. de catechesebusjes (gedeeltelijk), twee collecten op het rooster in 2019 en de opbrengst van de GZB-uitgangscollecte. Om de collecte bij de uitgang meer onder de aandacht te brengen en tevens het zendingsbewustzijn bij gemeente en jeugd te vergroten, zal er op korte termijn elke laatste zondag van de maand 16-plusjeugd, samen met Natanja1-jongeren, bij de uitgangen collecteren. Dit komt dan in de plaats van de ‘vaste’ collectezakken. Collectemomenten zullen vooraf duidelijk gecommuniceerd worden in Hervormd Accent en/of weekbrief

Samenwerking met de evangelisatiecommissie
Het streven is om meer samen te werken met de evangelisatiecommissie. Dit omdat er veel raakvlakken zijn en beide commissies hetzelfde doel hebben: verspreiding van Gods Woord, dichtbij en ver weg. Door het vertrek van Pieter Guis heeft e.e.a. vertraging opgelopen, maar er zijn vervolggesprekken geweest en beide commissies staan hier welwillend tegenover.

Ideeën
Het plan is om in het voorjaar samen met de evangelisatiecommissie een zendings- en evangelisatieweekend te organiseren. Beginnend op vrijdagavond met activiteiten voor de jeugd, op zaterdag meer algemeen en voor de buurt en op zondag een themadienst.

Vragen
De kerkenraad werd gevraagd met ons mee te denken en tips of op- en aanmerkingen te noteren op een A5’je. Wij hopen gebruik te kunnen maken van de gemaakte notities, maar bovenal willen wij de Heere vragen om Zijn onmisbare zegen op ons werk.

Namens de zendingscommissie,
Jan van Burg en Bert van Santen