pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Geschiedenis
Op januari 1979 is, met toestemming van de centrale kerkenraad van de toenmalige Nederlandse Hervormde Gemeente te Apeldoorn, een buitengewone wijkgemeente gesticht. Deze wijkgemeente rekende zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk en tegenwoordig tot diezelfde modaliteit binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Op 1 mei 2004 is de naam van de gemeente gewijzigd in: Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn. In 2009 heeft de fusie van de gefedereerde wijkgemeenten plaatsgevonden en is de Protestantse Gemeente te Apeldoorn ontstaan. Hierbij heeft de Eben-Haëzerkerk de “bijzondere aard” behouden.
kerk-klein
Geschiedenisebenhaezerkerk.compressed.pdf?

Let op het bestand is 67 Mb groot!

Karakter
De aanduiding “bijzondere aard” duidt er op dat de gemeente een bijzondere plaats inneemt ten opzichte van de overige wijkgemeenten binnen Protestantse Gemeente te Apeldoorn. Zo is de Eben-Haëzerkerk zelfstandig in haar financieel beheer en rouleren haar twee predikanten niet in het preekrooster van de centrale gemeente. Ondanks haar “bijzondere aard” staat de Eben-Haëzerkerk niet los van de centrale gemeente. Zo zijn er twee leden van de kerkenraad vertegenwoordigd in de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente en nemen de beide predikanten deel aan het werkoverleg en het werkgezelschap van predikanten en kerkelijk werkers. De wijkdiaconie maakt deel uit van het College van Diakenen (CvD). Het College van Diakenen (CvD) wordt gevormd door het moderamen (voorzitters, secretarissen, penningmeesters), vertegenwoordigers uit de wijkdiaconieën van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en een waarnemer vanuit de Diaconie Beekbergen. Wel heeft de wijkdiaconie haar eigen collecterooster en het eigen finacieel beheer. De Eben-Haëzerkerk maakt als zelfstandige wijkgemeente niet alleen deel uit van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn, maar ook van de classis Apeldoorn. Tot deze classis behoren de hervormde, gereformeerde en protestantse gemeenten die ten zuiden en oosten van Apeldoorn liggen. Vanuit de kerkenraad zijn twee leden afgevaardigd naar de classis. Vanuit de classis worden personen afgevaardigd naar de landelijke synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
logo-pkn

Figuur: Plaats van de Eben-Haëzerkerk in de Protestantse Kerk in Nederland

dia1