pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKENRAAD

Vanuit de kerkenraadsvergadering
Uit de kerkenraadsvergadering van 8 april is het volgende aan de gemeente mee te delen.
Tot op heden vindt (met uitzondering van de maanden juli en augustus) maandelijks een kerkenraadsvergadering plaats waarin zowel lopende zaken als ook bijzondere onderwerpen aan de orde komen. Met betrekking tot het behandelen van bijzondere onderwerpen moet u bijvoorbeeld denken aan het ontvangen van bezoeken (commissies), het bespreken van bijzondere projecten of thema’s, het vaststellen van dubbeltallen tbv verkiezingen van ambtsdragers, ect. Na zorgvuldige overweging besloten we om met ingang van sept. 2019 de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen te splitsen in een gewone en een bijzondere kerkenraadsvergadering. De gewone vergaderingen zullen altijd om de twee maanden plaatsvinden en de bijzondere vergaderingen zo nodig om de twee maanden. Op 9 september 2019 staat nu de eerste bijzondere vergadering gepland en op 14 oktober een gewone vergadering. De onderwerpen voor een gewone vergadering zullen altijd eerst in de vergadering van het moderamen besproken worden. De moderamenvergaderingen vinden in de regel plaats twee weken vóór aanvang van de gewone kerkenraadsvergadering. Dat betekent dat de behandeling van vragen/verzoeken/brieven vanuit de gemeente die kort ná een moderamenvergadering zijn ingediend en bestemd zijn voor de gewone vergadering enige tijd kan duren. De vergaderdata van de verschillende vergaderingen zullen in Hervormd Accent, de Weekbrief en op de website van de kerk (gemeenteagenda) worden gepubliceerd.
We bespraken een bezoek van de commissie Interne VertrouwensPersoon (IVP) dat op 27 maart plaatsgevonden heeft in de moderamenvergadering. We zijn onder de indruk van de professionaliteit van de commissie en over de voortvarendheid waarmee zij binnen de gemeente te werk gaan. Binnenkort zult u van de commissie IVP daarover geïnformeerd worden in een uitgave van Hervormd Accent.
Ook spraken we met elkaar over de invulling van een bezinningsmoment vóór aanvang van een kerkenraadsvergadering waarbij elk kerkenraadslid volgens een vastgesteld rooster een korte inleiding verzorgt aan de hand van een zelfgekozen onderwerp/thema of volgens een vastgesteld boek.

Koffiedrinken na de tweede ochtenddienst op 1e paasdag – bring a friend!
Op 1e paasdag is er na de tweede ochtenddienst gelegenheid om samen koffie te drinken. Iedereen is hier hartelijk welkom. Dit biedt ook de gelegenheid om eventuele gasten aan te spreken. Overweeg dus ook dit jaar een vriend, kennis, buur of familielid mee te nemen. Laten we vol verwachting uitzien naar de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.