pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKENRAAD

Ambtsdragersverkiezing kerkenraad
Aangezien er geen namen zijn binnengekomen (ondersteund door tenminste vijf stemgerechtigde gemeenteleden) voor de herkiesbare broeders K.J. Riezebos en R.A.J. van de Kamp heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 13 november beide broeders herkozen. Genoemde broeders hebben hun verkiezing aanvaard.

Ambtsdragersverkiezing gemeente
Tijdens de verkiezingsbijeenkomst op 23 november 2017 zijn de volgende broeders gekozen:

  • voor de vacature van jeugddiaken: E. Wiltink;
  • voor 2x vacature van diaken: B.H. van Dam en G.J. van den Bosch;
  • voor de vacature van jeugdouderling: O. Zwolsman;
  • voor de vacature van evangelisatieouderling: H.F. Kamphuis;
  • voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester: W. Pouw;
  • voor de vacature van pastoraal ouderling tbv ouderen: W.C. Rijneveld;
  • voor 2x vacature van pastoraal ouderling: J. Jans en J. Grootenhuis.

Wij bidden de gekozen broeders vrede en rust toe op hun genomen besluit.

Beroep ds. B. Jongeneel
Op maandagmorgen 27 november, ontvingen wij het bericht dat ds. Jongeneel voor het beroep van de hervormde gemeente van Lienden heeft bedankt. Het komen tot een beslissing op een beroep is dikwijls een heel intensief gebeuren, zowel voor jezelf als predikant, als voor het gezin. Aan de ene kant is er een gemeente waar je je als predikant geroepen weet, aan de andere kant is er een gemeente die roept, bidt en verwacht. Wij zijn de Heere dankbaar dat Hij aan ds. Jongeneel duidelijkheid heeft gegeven over de weg die hij heeft te gaan. We wensen hem vrede en rust op zijn besluit en bidden dat hij zijn werk hier in onze gemeente met vreugde en zegen zal mogen voortzetten.