pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Intern Vertrouwenspersoon (IVP)

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 10 sept 2018 heeft de kerkenraad een commissie Intern Vertrouwenspersoon ingesteld. De taak van deze commissie is om  aanspreekpunt te zijn voor personen jong of oud binnen de gemeente, maar ook voor personen die niet tot de gemeente behoren maar op enigerlei wijze in de gemeente actief meeleven of die  inmiddels geen lid meer zijn van de Eben- Haëzerkerk maar die binnen de gemeente te maken hebben gekregen of slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik. Dit kan hebben plaatsgevonden  in de relatie tussen kerkelijk werkers (in de ruimste zin) en gemeenteleden, maar ook binnen het jeugdwerk. Ook heeft de commissie uitdrukkelijk de opdracht om op dit gebied preventief bezig te zijn, met name door te zorgen voor veilig jeugdwerk binnen de gemeente. Dit zal ze doen door voorlichting aan catecheten en jeugdwerkers, maar ook door na te denken over gedragsregels, over het gebruik van ruimten in de kerk etc. De leden van de commissie hebben in de kerkenraadsvergadering een belofte van geheimhouding afgelegd. Wij hopen van harte dat u of jij geen drempel zult ervaren om met een van ons contact op te nemen als u zich/jij je binnen de gemeente niet veilig voelt door ongewenst en grensoverschrijdend  seksueel gedrag van anderen of dat nu ouderen zijn of leeftijdsgenoten, of als u u/jij slachtoffer bent van seksueel misbruik . Zonder uw/jouw uitdrukkelijke toestemming zal er met niemand anders over gesproken worden. De commissie bestaat uit de volgende personen, waarbij we bewust gekozen hebben om hun mobiele nummers te vermelden.

–  Mevr. G. Jongman-de Vries 06 18501560
–  Mevr. J.J. van Willigen-Beijnum 06 16597178
–  Dhr. J. Lammers 06 53791050