pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKENRAAD

Herzien beamerbesluit
In Hervormd Accent d.d. 17 november 2017 bent u in kennis gesteld van het kerkenraadsbesluit dat vanaf 3 december 2017 alle te zingen psalmen en andere liederen in de eredienst via de beamer op de muur geprojecteerd zouden worden. Bij de berichtgeving van dit beamerbesluit werd u aanbevolen om wel een Bijbel met psalmen mee te nemen aangezien het meelezen met de Schriftlezing en tijdens de Woordverkondiging veel toevoegt aan het luisteren. Ook werd erop gewezen dat het handig is dat u, als de beamer een keer uitvalt, dan een psalmboek bij de hand hebt. Zoals iemand schreef zijn een Bijbel en psalmboek “het gereedschap voor het bijwonen van een eredienst”.
Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als u een papieren versie van de Bijbel en psalmboek meeneemt (zie ook de recente communicatie van de jeugdraad over smartphonegebruik). We constateren helaas dat dit sinds de invoering van het ‘beamerbesluit’ minder gebeurt, en dat er hierdoor minder wordt meegelezen met de Schriftlezing of verwijzingen naar de tekst tijdens de preek niet goed meer worden gevolgd. Ook worden de mogelijkheden voor de predikanten om in geval van een storing nog iets te laten zingen ernstig beperkt als mensen geen psalmboek bij zich hebben.
Na een periode van bespreking en bezinning heeft de kerkenraad daarom besloten om het vastgestelde beamerbesluit te herzien. Na de zomerdiensten zullen tijdens de reguliere erediensten alleen de nieuwtestamentische liederen, andere psalmberijmingen en de laatst te zingen psalm (dan wel lied) ‘gebeamerd’ worden. Tijdens bijzondere diensten, zoals doop- en belijdenisdiensten en de gezamenlijke zomerdiensten, zullen alle liederen en alle psalmen via de beamer op de muur geprojecteerd blijven worden.
Als kerkenraad hebben wij bij het vaststellen van het “beamerbesluit” de hierboven genoemde gevolgen onderschat. We begrijpen dat dit herziene besluit onvrede en/of onbegrip kan oproepen. Dit hebben wij bij het vaststellen van het herziene besluit onder ogen gezien, maar dit gaf ons onvoldoende aanleiding om een ander besluit te nemen.
Het is onze hartelijke wens en ons gebed dat dit herziene besluit geen onderlinge verdeeldheid teweegbrengt.
Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor onze argumenten voor dit nieuwe besluit.