pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering
Vanuit de kerkenraadsvergadering van 14 oktober is het volgende met de gemeente te delen. Als eerste agendapunt bespraken we het voorgenomen beroep op ds. J.M. Molenaar. Vervolgens bespraken we uitgebreid een vervolgtraject m.b.t. het beroepingswerk.
In de vergadering is verslag gedaan van de werkzaamheden op gebied van de privacy (AVG) in het afgelopen jaar en er is vastgesteld dat dit onderwerp bij voortduur onder de aandacht gebracht dient te worden.
We spraken vervolgens over het project Deelgenotencontract van de GZB (ondersteuning van een met name genoemde uitzending). Daarbij kwam ook de terugkeer van ds. en mevr. Visser vanuit Zimbabwe aan de orde, met name de afronding van de financiële ondersteuning van hen (op termijn). Er kwam naar voren dat er wellicht op termijn andere GZB-projecten voor financiële ondersteuning in aanmerking kunnen komen.
Ook bespraken we het collecterooster 2020 van de wijkdiaconie en we stelden het vast.
We bespraken de helft van een aantal hoofdstukken van het Beleidsplan en stelden die voor een nieuwe periode van vier jaar vast. We zijn voornemens om in de kerkenraadsvergadering van 11 november de laatste hoofdstukken van het Beleidsplan te bespreken en vast te stellen. Ook vond er een terugkoppeling plaats van een goede ontmoeting op 2 oktober van het moderamen met zeven broeders van onze gemeente die zitting hebben in organen/commissies van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en/of in andere organen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Beroepingswerk
Aangezien er tegen de gevolgde beroepingsprocedure geen bezwaren zijn ingediend, is er op 19 oktober een beroep op ds. J.M. Molenaar uit Ede uitgebracht. Ds. Molenaar zal in de avonddienst van 27 oktober bij ons voorgaan. Na afloop van die dienst is er in de gemeentezaal gelegenheid om ds. en mevrouw Molenaar te ontmoeten en hun Gods zegen toe te wensen. Verder is er een kennismakingsbezoek van het predikantsechtpaar aan kerkenraad, algemene kerkenraad en verenigingen gepland op 30 oktober. Ds. en mevrouw Molenaar hebben vier kinderen; twee jongens en twee meisjes. Van harte bevelen wij de beroepen predikant en zijn gezin in uw voorbede aan. Het adres van ds. Molenaar is: Vossenakker 2, 6711 CZ Ede, tel. 0318-307748, e-mailadres:. Een bemoedigend kaartje, telefoontje of e-mailbericht wordt eveneens van harte aanbevolen. De beslissing op het beroep naar onze gemeente dient ds. Molenaar uiterlijk op zaterdag 9 november te nemen.

Ambtsdragersverkiezing (herhaald bericht)
Eind dit jaar zijn volgens een vastgesteld rooster de volgende broeders van de kerkenraad aftredend.
1. H. Bleijenberg (pastoraal ouderling);
2. G. Cornelisse; (pastoraal ouderling);
3. G. Hilberink; (ouderling vorming&toerusting);
4. C. van de Wetering (diaken)
5. B. van Santen; (diaken);
6. A. Wielink; (pastoraal ouderling);
7. G. Wolvers; (pastoraal ouderling);
8. J.R.G. Zevenbergen; (ouderling-kerkrentmeester)

Alle bovenstaande ambtelijke plaatsen worden, ongeacht of de zittende broeder zich al dan niet voor herverkiezing beschikbaar stelt, als vacatures aangemerkt. De broeders H. Bleijenberg, B. van Santen, C. van de Wetering en G. Wolvers stellen zich niet herkiesbaar.
Wij respecteren hun besluit en wensen hun daarin vrede en rust toe. De broeders G. Cornelisse, G. Hilberink, A. Wielink en J.R.G. Zevenbergen stellen zich wel herkiesbaar.
Op grond van de kerkorde bestaat de mogelijkheid dat binnen het college van diakenen naast diakenen ook diaconaal rentmeesters benoemd kunnen worden. Een diaconaal rentmeester is geen ambtsdrager en maakt geen deel uit van de kerkenraad. De status van een diaconaal rentmeester is gelijk aan die van een kerkrentmeester die geen ambtsdrager is. In onze gemeente wordt deze functie vervuld door de broeders A. Bik en H.F. Kamphuis.
Het college van diakenen heeft besloten dat één ambt van diaken na het aftreden van beide broeders diakenen wordt ‘ingeruild’ voor dat van een diaconaal rentmeester. Het college zal dan na het aftreden van beide broeders diakenen br. Van de Wetering (met zijn instemming) voordragen voor de functie van diaconaal rentmeester. Gelet op de voorgenomen omwisseling ontstaat er binnen het college van de diaconie aan het einde van dit jaar maar één vacature voor het ambt van diaken. Omtrent de formele voordracht voor de functie van diaconaal rentmeester zult u nader geïnformeerd worden.
Hieronder treft u het overzicht aan van de komende vacatures met vermelding van de juiste benaming per vacature en de herkiesbaarheid.
1. Vacature pastoraal ouderling br. H. Bleijenberg; (niet herkiesbaar)
2. Vacature pastoraal ouderling br. G. Cornelisse; (wel herkiesbaar)
3. Vacature pastoraal ouderling A. Wielink; (wel herkiesbaar)
4. Vacature pastoraal ouderling G. Wolvers; (niet herkiesbaar)
5. Vacature ouderling vorming&toerusting G. Hilberink; (wel herkiesbaar)
6. Vacature ouderling-kerkrentmeester J.R.G. Zevenbergen; wel herkiesbaar)
7. Vacature diaken B. van Santen; (niet herkiesbaar)

Uitvraag van aanbevelingen
De kerkenraad nodigt u uit om namen in te dienen van broeders die u voor het betreffend ambt geschikt acht. Indien u gebruik maakt van het indienen van namen, dient u per vacature de naam en het ambt van de zittende ambtsbroeder te vermelden en achter zijn naam de eventuele voorgedragen naam/namen in te vullen. Een format dat u daarvoor kunt gebruiken, treft u op de website van de kerk aan. Uw aanbevelingen dient u schriftelijk, gedateerd en ondertekend te sturen naar scriba J. van der Wilt, De Steeneik 10, 7325 HE Apeldoorn tot uiterlijk 6 november 2019 of te mailen naar .
Indien voor de herkiesbare broeders geen namen worden voorgedragen, worden zij door de kerkenraad herkozen. De kerkenraad is dankbaar met de toezegging van de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld en adviseert u om ten aanzien van díe vacatures geen kandidaten voor te dragen.
De kerkenraad hoopt op 11 november bijeen te komen om dubbeltallen vast te stellen. De verkiezingsbijeenkomst zal op 27 november om 19.30 uur plaatsvinden.
Tijdens de verkiezingsbijeenkomst van 27 november zal tevens de zesjaarlijkse stemming plaatsvinden. Voor nadere informatie over de zesjaarlijkse stemming kunt u onderstaand bericht raadplegen.
Indien u vragen heeft over bovenstaande, kunt u die (liefst schriftelijk) kenbaar maken bij de scriba.

Zesjaarlijkse stemming
Uitgangspunt is dat de verkiezing van een ambtsdrager geschiedt door stemgerechtigde leden van de gemeente. Het zijn in principe de gemeenteleden zelf die ambtsdragers kiezen. Tijdens de zesjaarlijkse stemming kan er uit twee mogelijkheden gekozen worden. De eerste mogelijkheid is het kiezen door middel van een dubbeltal dat door de kerkenraad is opgesteld. Deze wijze is een voor onze gemeente vertrouwde wijze die de kerkenraad ook graag aanbeveelt. Indien u voor deze wijze van verkiezen uw voorkeur uitspreekt, betekent dit dat de kerkenraad voor de komende zes jaar gemachtigd wordt om voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast te stellen, waaruit de verkiezing plaatsvindt. De andere wijze is dat er gewerkt wordt met een verkiezingslijst waarop de namen van kandidaten staan, die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden ingediend zijn. De kerkenraad zelf kan hier ook één of meer namen aan toevoegen. Deze wijze van verkiezen is redelijk omslachtig en heeft niet de voorkeur van de kerkenraad.