pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKENRAAD

Notulist kerkenraadsvergadering en vergadering moderamen
Geruime tijd geleden is op voordracht van het moderamen door de kerkenraad mevrouw Ineke Grootenhuis,  benoemd tot notulist van de kerkenraadsvergadering en van de moderamenvergadering. Voor aanvang van deze taak heeft Ineke een belofte van geheimhouding afgelegd. Naar nu blijkt is van deze benoeming op generlei wijze berichtgeving aan de gemeente gedaan, terwijl dit uit oogpunt van zorgvuldigheid en transparantie wel had moeten plaatsvinden. De kerkenraad biedt u daarvoor zijn verontschuldiging aan. 

Vanuit de kerkenraadsvergadering
Uit de kerkenraadsvergadering van 8 januari is het volgende aan de gemeenteleden mee te delen. In deze eerste vergadering van het nieuwe kalenderjaar is de samenstelling van het moderamen opnieuw vastgesteld; deze bestaat in 2018 uit de broeders ds. P.J. den Admirant, ds. B. Jongeneel, ouderling-kerkrentmeester A. Schouten, ouderling L. Smit, diaken C. van de Wetering en ouderling-scriba J. van der Wilt. Voorts is besloten dat br. Schouten ook in 2018 de kerkenraadsvergaderingen zal voorzitten. Ds. Jongeneel is voor 2018 als de preses van de kerkenraad benoemd en ds. Den Admirant als preses secundus. Ook is het derde pakket kerkordewijzigingen “Kerk 2025” besproken en het moderamen gemandateerd om een reactie op de voorgestelde wijzigingen te formuleren (consideraties) en door te sturen naar de classicale vergadering. Tevens is besloten dat mevrouw Ineke Grootenhuis notulist van de kerkenraad kan blijven (zie berichtgeving hierboven) ondanks het feit dat haar echtgenoot br. J. Grootenhuis als gevolg van zijn verkiezing tot ouderling nu deel uitmaakt van de kerkenraad. Eveneens is besloten om de collectemomenten tijdens de erediensten te wijzigen. (zie hier onder)  

Collectemomenten eredienst
Tot op heden was het gebruik om de drie collecten op twee momenten in de eredienst te houden. Dit had mede te maken met organisatorische redenen. De kerkenraad heeft besloten om met een organisatorische aanpassing deze twee momenten samen te voegen. Hiermee blijft het collecteren als moment van delen en teruggegeven van onze ontvangen gaven, in de eredienst behouden. Tegelijk wordt de doorgaande lijn in de liturgie hiervoor niet meer twee keer onderbroken. Deze aanpassing geeft ook wat meer ruimte om alle onderdelen van de liturgie voldoende aandacht te kunnen geven. Met ingang van zondag 4 februari zal er daarom nog maar op één moment tijdens de eredienst worden gecollecteerd. Er worden dan drie collecten gehouden tijdens het (voorspel van) het zingen voor de woordverkondiging. De keuze voor dit moment is primair praktisch van aard. Het is tegelijk mooi om de gaven te geven in antwoord op Gods Woord. Dat past, na de Schriftlezing. De andere mogelijkheid was om het na de verkondiging te doen. Zoals nu net voor de slotzang. Omdat we echter de laatste psalm staande zingen, is het dan niet mogelijk om tijdens het zingen te collecteren. Deze mogelijkheid is echter wel gewenst, met name bij diensten onder enige tijdsdruk, zoals de eerste morgendiensten en bijv. ook de avondmaalsdiensten. Met de gemaakte keuze zal vanaf nu na de voorbede en dankzegging de slotzang aangekondigd worden, waarna we als gemeente gelijk kunnen gaan staan. Mooi hieraan is dat we dan vanuit de woordverkondiging en de gebeden zingend en gezegend de wereld in gezonden worden.   

Verkiezing ambtsdragers
Tijdens de verkiezingsbijeenkomst op 25 januari 2018 zijn de volgende broeders gekozen:
Voor de vacature van jeugddiaken: br. H. Dijkman, van het Raccordement in Twello; voor de vacature van evangelisatieouderling: br. H.J. Wilbrink, van de Schopenhauerstraat; voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester: br. R. Quint, van de Asselsestraat; voor de vacature van pastoraal ouderling t.b.v. ouderen: L. Mulder, van de Tienwoningenweg; voor de vacature van pastoraal ouderling: W.J. Koetsier, van De Stille Tuin.
Rond het moment van het verschijnen van dit blad is de periode van beraad voor hen verstreken. Wij bidden de gekozen broeders vrede en rust toe op hun genomen besluit. 

Beroep ds. Jongeneel
Dominee Jongeneel heeft ook voor het beroep van de hervormde gemeente van Rijssen mogen bedanken. Vrede op een genomen beslissing geeft rust en ruimte om weer met nieuwe energie het werk in de eigen gemeente voort te zetten. We bidden dat hij samen met ds. Den Admirant onder ons met vrucht zijn werk mag blijven doen. Zij hebben daarbij het gebed van de gemeente hard nodig. We bidden om onderlinge liefde en betrokkenheid op elkaar als gemeente en oog voor de wereld waarin we leven. 

Avond voor nieuw ingekomenen (herhaald bericht)
Op 14 september 2016 heeft de laatste keer een ontmoetingsavond met nieuw ingekomenen en een afvaardiging van de kerkenraad plaatsgevonden. Na deze datum hebben zich rond de vijfentwintig nieuwe pastorale eenheden bij de Eben-Haëzerkerk (EHK) aangesloten. Het is daarom gewenst dat er op korte termijn opnieuw een ontmoetingsavond met nieuw ingekomenen plaatsvindt. Inmiddels is er een datum vastgesteld en wel op woensdagavond 14 februari, aanvang 19.45 uur in de gemeentezaal van de kerk. De gemeenteleden die zich vanaf 14 september 2016 bij de EHK hebben aangesloten, hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Ook gemeenteleden die vóór 14 september 2016 naar de EHK zijn overgekomen maar niet eerder een dergelijke avond hebben bijgewoond, zijn op bovengenoemde bijeenkomst van harte welkom. Indien u voornemens bent te komen, wordt u vriendelijk verzocht dit vóór 10 februari 2018 per mail (scriba@ehkerk.nl) te melden. Wilt u daarbij dan ook aangeven met hoeveel personen u komt? We zien uit naar uw komst. 

Doopzitting
In verband met de doopdienst op zondag 18 februari wordt de doopzitting gehouden op dinsdag 13 februari, om 20.00 uur, in de consistoriekamer. We stellen het op prijs dat beide ouders aanwezig zijn. Wilt u het trouwboekje meenemen?