pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKENRAAD

Vanuit de kerkenraadsvergadering
Uit de kerkenraadsvergadering van 8 oktober is het volgende aan de gemeente mee te delen.
Naar aanleiding van het jaarthema 2018 van de Gereformeerde Bond “Heilig is de HEERE” hield ds. Den Admirant aan het begin van de vergadering een referaat over de heiligheid van God en Zijn gemeente. Hierna bespraken wij in groepjes van vier de vraag: hoe komt de heiligheid van God voldoende tot uiting in: a) prediking/liturgie; b) pastoraat; c) evangelisatie. Vervolgens bespraken we met elkaar enkele reacties uit de verschillende groepjes. Het was goed om over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar daarin ook toe te rusten voor ons ambtelijk werk in de gemeente. Op verzoek van de vergadering zal hieronder het gehouden referaat van ds. Den Admirant worden getoond.
We spraken verder met elkaar over het interkerkelijke initiatief de ‘pop-upkerk’ in de maand december in Apeldoorn. Diverse kringen, verenigingen en clubs zullen op korte termijn worden benaderd om na te denken over hoe we kerk kunnen zijn in de stad en of ze hieraan invulling willen geven.
Naar aanleiding van de vacature van ambtsdrager binnen het Psycho-Pastorale Begeleidingsteam (vacature br. P. Versloot) is gelet op zijn ervaring en affiniteit in zorgverlening ouderling A. Wielink in deze vacature benoemd.
Tot slot is het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Apeldoorn 2019-2022 besproken. We delen in de zorg omtrent de krimp in Apeldoorn, die uit het beleidsplan naar voren komt. De vermelding in het plan dat er meer behoefte is aan het geloofsgesprek en minder (hoe noodzakelijk dat ook is) aan het geldoverleg, onderstrepen wij met waardering. Overigens zijn er vanuit onze gemeente, na uitnodiging om van de inhoud van het beleidsplan kennis te nemen, geen reacties ontvangen.

Nieuwe predikant HHG
Op zondag 14 oktober deed ds. A.A.F. van de Weg intrede in de Hersteld Hervormde Gemeente van Apeldoorn. We wensen ds. Van de Weg samen met zijn gezin een goede tijd toe in Apeldoorn onder de zegen van de Heere. We hopen – in de gebrokenheid van het kerkelijk leven – op goede en vruchtbare contacten met hem en met de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Jaarthema Gereformeerde Bond (referaat ds. Den Admirant)
In de hedendaagse theologie dreigt een humanisering van het godsbeeld. Dat wil zeggen: God wordt steeds meer gezien als een menselijke god, een god met een menselijk gelaat. Alle trekken waar wij niets mee kunnen worden uit het Bijbelse geloof weggehaald. God is zoals wij willen dat Hij is. Dit geldt voor de moderne theologie, maar – zij het in mindere mate – ook voor veel evangelische (reformatorische?) theologie. Een eenzijdige nadruk op de liefde van God, die als een Vader voor ons zorgt, maakt dat andere aspecten van Gods karakter buiten beschouwing blijven. Daardoor ontstaat op zijn minst een heel eenzijdig godsbeeld. Er blijft dan nauwelijks meer ruimte over voor de toorn van God als reactie op onze zonde en op de afwijzing van Zijn liefde.
Vaak hebben wij de gedachte dat heilig zoiets betekent als zondeloos. Maar in welke betekenis wordt het woord ‘heilig’ in de Bijbel gebruikt? We zouden kunnen zeggen dat heilig het God zijn van God is, dat wat God tot God maakt. Het duidt vooral op Gods grootheid, verhevenheid, op Zijn anders zijn. In Exodus 15:10 en 11 wordt de doortocht door de Rode Zee bezongen. Zingend over de ondergang van de farao en diens leger, zingt Israël: “U hebt met Uw adem geblazen, de zee heeft hen bedolven, zij zonken als lood in de geweldige watermassa’s. Wie is als U, onder de goden, HEERE, wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U die wonderen doet?” De dichter is diep onder de indruk van God. Hij hoeft maar even te blazen en de wateren zetten zich in beweging. De volken mogen hoog opgeven van hun goden, maar wie is met de HEERE te vergelijken? Niemand! Hij is verheerlijkt in heiligheid. Heilig duidt op Gods hoogheid, op Zijn majesteit, als God is Hij door niemand te evenaren.
Het woord heilig kan afgeleid worden van een woord dat vreselijk zijn, helder glanzen, schitteren betekent. Dan wijst het woord heiligheid op Gods overweldigende grootheid en schoonheid. Het kan ook afgeleid worden van een woord dat scheiden betekent. In dat geval wil het zeggen, dat God afgescheiden is van alles wat zondig en verkeerd is. God is te rein van ogen, om het kwade aan te zien, staat er in de profeet Habakuk (1:13).
Gods heiligheid kan met één woord samengevat worden: Hij is onvergelijkelijk. Heilig wil in de Bijbel zeggen: uniek, volstrekt anders, met niemand te vergelijken. Dit geldt voor Zijn grootheid, Zijn macht en majesteit, Zijn zuiverheid, Zijn haat tegen de zonde. Maar Hij is ook heilig, met niemand te vergelijken in Zijn liefde. Een sleuteltekst daarbij is Hosea 11: 9: Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen, want Ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. God kan toornen als geen ander, maar ook Zijn liefde is heilige liefde, volstrekt anders dan van enig schepsel. Zo groot en heerlijk, uniek in zijn soort.
Prof. Dr. Th. C. Vriezen schrijft in zijn theologie van het Oude Testament: “De heiligheid is het meest typerende woord voor het oudtestamentische godsgeloof. Qados is God als de gans andere, zoals blijkt uit Hosea 11: 9: Ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. Het anders zijn van God wordt in deze uitspraak door het woord heilig onderstreept.”
Het duidelijkst wordt de inhoud van het woord heilig in Jesaja 6. De profeet Jesaja heeft in zijn roepingsvisioen God leren kennen in Zijn heilig wezen. Dit maakt een blijvende indruk op zijn leven, zodat hij in zijn prediking God voortdurend “de Heilige” of “de Heilige van Israël” noemt. Wat de heiligheid van God betekent, blijkt uit het lied en het gedrag van de Serafim. Zij zingen het ‘trishagion’, het drie maal driemaal heilig, terwijl zij hun aangezicht bedekken, zodat zij Hem niet kunnen zien, en hun ‘voeten’, opdat Hij hen niet kan aanschouwen. Zo zweven zij rond Gods troon, terwijl zij elkaar Gods heiligheid verkondigen. We kunnen nu zeggen:
(1). De heiligheid Gods houdt allereerst Zijn ongenaakbaarheid in, zelfs voor de engelen rond Gods troon. En dit visioen maakt op Jesaja zo’n diepe indruk, dat hij meteen zijn eigen zondigheid belijdt.
(2). In de tweede plaats verbindt het visioen in Jesaja 6 Gods heiligheid met Zijn heerlijkheid, Zijn kabod (letterlijk, gewicht, hangt samen met een woord dat zwaar zijn betekent). In Jesaja 6: 3 staat – letterlijk – : De volheid der ganse aarde is Zijn heerlijkheid. Gods heerlijkheid is de uitstralende macht van Zijn wezen, als het ware de uiterlijke heerlijke verschijningsvorm van de verborgen heiligheid van God. Deze is over de gehele aarde uitgebreid.
(3).De heiligheid van God heeft zowel een heilzame als vernietigende werking. Wanneer God zich als de heilige openbaart, toont Hij Zijn macht onder de volken in de redding van Israël. Dat betekent dus vernietiging en heil tegelijk. Maar die vernietiging kan ook voor Israël zelf gelden. In Leviticus 10: 1-7 wordt de verterende zijde van Gods heiligheid beschreven, nadat de zonen van Aäron vreemd vuur gebracht hebben in het heiligdom. “In degenen, die tot Mij naderen, zal Ik mij in heiligheid openbaren, opdat Ik tegenover het gehele volk verheerlijkt word.” Denk ook aan het terugbrengen van de ark, en wat daarna gebeurt in 1 Samuël 6: 20. Dan klinkt de vraag: “Wie kan bestaan voor deze heilige God?” Uit Zijn vreselijke daden, de dood van 70 mannen, wordt Zijn heiligheid openbaar. Ook Jesaja vreest bij het aanschouwen van de HEERE Sebaoth te zullen sterven.
(4). Gods heiligheid is de absolute heerlijkheid van Zijn wezen, dat zo totaal anders is, dat de mens daarvoor niet kan bestaan. Dat God vele malen vreselijk wordt genoemd, hangt direct samen met Zijn heiligheid. Dat we toch voor Hem mogen bestaan heeft te maken met het unieke van Zijn karakter, Zijn liefde is heilige liefde.
Volgens Vriezen is Gods heiligheid niet alleen de centrale idee van het oudtestamentische Godsgeloof, maar is ook de voortdurende achtergrond van de liefdeprediking van het Nieuwe Testament.
De kennis van Gods heiligheid betekent dat er een diepgaand besef ontstaat en groeit dat God ertoe doet. Hij is geen kleine, machteloze God, een te verwaarlozen factor. Zo wordt Hij steeds meer beleefd. Uit de wetenschappen is Hij weggedrukt. Geloof is een geloof, maar niets staat vast. Daartegenover predikt het Oude Testament ons een God, die heilig en te vrezen is. Enerzijds huiveringwekkend voor wie zich tegen Hem keert, anderzijds niet te vergelijken in Zijn liefde en genade: God en geen mens. We kunnen ons van Gods heerlijkheid en macht geen voorstelling maken. Voor ons is het van het grootste belang dat wij (weer) beseffen wie God is: ontzagwekkend, heerlijk in heiligheid, onvergelijkbaar in liefde, genade en in toorn, namelijk wanneer Zijn liefde wordt afgewezen. Hij is inderdaad de Gans Andere, bij niemand te vergelijken! Zo ontstaat er ruimte voor diepe eerbied en even diepe aanhankelijkheid en liefde voor deze grote en ontzagwekkende God.