pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKENRAAD

Besluit avondmaalswijn
In het najaar van 2015 is na een uitvoerige gedachtewisseling binnen de kerkenraad besloten om rekening te houden met die broeders of zusters die vanwege een vroegere alcoholverslaving niet deel kunnen nemen aan het Heilig Avondmaal. Immers, ook een kleine hoeveelheid alcoholhoudende wijn zou hen opnieuw in de problemen kunnen brengen.

Daarom is toen besloten om in alle drie de diensten over te gaan tot het schenken van alcoholvrije wijn. Dit is een wijn (dus geen druivensap) die als gewone wijn is bereid, maar waarbij de alcohol aan de wijn is onttrokken. De overweging hierbij was dat, als het gaat om het gedenken van het lijden en sterven van Christus, de alcohol niet relevant is.

Toch zijn er ook bezwaren gerezen. Sommige bezwaren hebben te maken met de smaak. We hebben dit bezwaar meer dan eens besproken. We hebben geprobeerd een alcoholvrije wijn te schenken die zo smaakvol mogelijk is. Anderen hebben gereageerd op het feit dat je alcoholvrije wijn geen wijn kunt noemen. Daar kun je van mening over verschillen, maar we herhalen dat de alcohol geen wezenlijke bijdrage levert aan de waarde en de beleving van de viering van het Heilig Avondmaal. Wijn was in Jezus’ tijd een gewone volksdrank, een lichte landwijn, die we niet kunnen vergelijken met de wijn zoals wij die tegenwoordig kennen.

Er is echter nog een ander bezwaar binnengekomen. Dit heeft te maken met het feit dat er gemeenteleden (kunnen) zijn die alcoholvrije wijn niet kunnen verdragen, zoals men ook een cafeïnevrije koffie niet kan verdragen. Dat stelde ons voor een nieuw probleem. Aan de ene kant willen we mensen helpen die aan de bediening van het Heilig Avondmaal niet deelnemen, omdat er alcoholhoudende wijn wordt geschonken. Aan de andere kant willen we vermijden dat een broeder of zuster wegblijft omdat juist alcoholvrije wijn voor problemen zorgt.

Natuurlijk kunnen we voor beiden een uitzonderingpositie creëren, voor een enkel gemeentelid ofwel alcoholhoudende dan wel alcoholvrije wijn aanbieden. Maar die uitzonderingspositie willen we nu juist rond de tafel van Christus vermijden.

Om tegemoet te komen aan alle hierboven genoemde bezwaren, heeft de kerkenraad na ampele overwegingen besloten om in de morgendiensten alcoholhoudende wijn te schenken en in de avonddienst alcoholvrije wijn. Dit leek ons de meest eenvoudige oplossing. We hebben overwogen om tussen de eerste en de tweede morgendienst verschil te maken, maar dit is om organisatorische redenen vrijwel onmogelijk.

We willen u van deze wijziging op de hoogte stellen en spreken de wens uit dat de avondmaalsdiensten tot eer van God en tot zegen van de gemeente zullen plaatsvinden.

De eerstvolgende keer dat het Heilig Avondmaal in onze gemeente zal worden gevierd (zondag 13 september), zal dit aangepaste besluit worden ingevoerd.

Beroepingswerk
In Hervormd Accent nr. 10, d.d. 24 mei 2019 werd bericht over een eerste aanzet met betrekking tot het komende beroepingswerk in verband met het vertrek van ds. B. Jongeneel. Inmiddels is een aantal formele zaken in gang gezet. Allereerst is een beroepingscommissie vastgesteld. Deze commissie bestaat uit de broeders G.J. van den Bosch, P.M.J. Giesberts, F. Niezink (afgevaardigde uit de Algemene Kerkenraad), C.M. Vernooij, J. van der Wilt, O. Zwolsman en zuster Ineke Grootenhuis als notulist. Door de commissie zijn inmiddels een aantal formele schriftelijke verzoeken ingediend om toestemming tot beroepen te krijgen. Ook wordt druk gewerkt aan het opstellen van de profielschetsen van predikant en gemeente.

Een andere belangrijke fase in het voorbereiden van het beroepingswerk is het opstellen van een lijst met te beroepen predikanten (groslijst). Voor het opstellen van die groslijst zullen namen van beroepbare predikanten of proponenten geselecteerd worden. Daarvoor zal onder andere gebruik gemaakt worden van de advieslijst van het mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk te Utrecht en van de lijst van namen die, in overeenstemming met de kerkorde, mogen worden voorgedragen door gemeenteleden.

Met het oog hierop vragen wij stemgerechtigde gemeenteleden om schriftelijk namen in te dienen van predikanten die zij geschikt achten om als herder en leraar onze gemeente te dienen. Deze opgave, met een motivering, kunt u van 22 juli tot en met 19 augustus 2019 schriftelijk, ondertekend en met vermelding van uw naam en adres, indienen bij de scriba: J. van der Wilt, De Steeneik 10, 7325 HE Apeldoorn, of mailen naar .

Indien gewenst kunt u vanaf 22 juli op het besloten deel van de website van de Eben-Haëzerkerk een overzicht raadplegen van beroepbare predikanten die zich rekenen tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. Uw inbreng stellen we als kerkenraad op prijs, maar nog belangrijker is uw en jouw gebed om de leiding van Gods Geest in het beroepingswerk tot zegen van de gemeente en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.