pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Digitale opgaaf actie Kerkbalans 2022

Zoals al eerder aangekondigd, zal de actie Kerkbalans 2022 voor een groot deel digitaal zijn.
De vrijwillige bijdrage kan via de website van de kerk ingevuld worden. Een handleiding voor het invullen is als bijlage bij dit bericht gevoegd, evenals de brochure voor de actie Kerkbalans 2022. Wij willen u vragen om de actie Kerkbalans uiterlijk dinsdag 28 december 2021 in te vullen. Aansluitend zal er een voorlopige balans worden opgemaakt.
Naast de actie Kerkbalans kan de betaling van bestaande abonnementen op Hervormd Accent en de betaling van de solidariteitskas geregeld worden. Bij deze het verzoek om ook deze items zoveel mogelijk digitaal in te vullen.
De gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn om de toezegging op digitale wijze te doen, zullen in de tweede helft van januari alsnog worden benaderd. Of dit door één van de vrijwilligers zal zijn of wellicht via de post, is op dit moment nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de situatie op dat moment.
We willen de gemeente nogmaals hartelijk oproepen om zoveel mogelijk mee te werken aan de digitale toezegging van de Actie Kerkbalans 2022 en we hopen op een ruimhartige financiële toezegging.
Als laatste wil ik u toch, ondanks alle maatregelen die zojuist zijn afgekondigd, goede en gezegende kerstdagen toewensen.

Hartelijke groet,
Namens College van Kerkrentmeesters
Adriaan Bik

https://ebenhaezerkerk.nl/ehk-bijdragen/ 

EHK Folder Kerkbalans 2022

Handleiding actie Kerkbalans digitaal

Actie Kerkbalans
Elk jaar wordt de actie Kerkbalans gehouden. Deze actie is nodig om het financiële huishoudboekje van de gemeente sluitend te krijgen. Om zorg te dragen voor een gezonde financiële situatie, kunnen de kerkrentmeesters, naast de reguliere collecten, niet buiten deze vrijwillige bijdrage. De gift kan in termijnen worden voldaan.

Voor verdere informatie zoals financiële overzichten zie de ANBI pagina:  https://ebenhaezerkerk.nl/informatie/algemeen/anbi/

Voor informatie over de landelijke actie Kerkbalans zie: https://kerkbalans.nl/

Solidariteitsfonds

Uit het Solidariteitsfonds worden subsidies aan gemeenten verleend. Ook de Eben-Haëzergemeente heeft in het verleden bij de bouw van de kerk uit dit fonds subsidie gekregen. De bijdrage voor de solidariteitskas bedraagt momenteel 10 euro per gemeentelid. Hiervan dient de kerk verplicht 5 euro af te dragen. Dit bedrag moet ook afgedragen worden als gemeenteleden niet betalen. De verzending en administratie hebben plaats onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester van het college van kerkrentmeesters.