pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Periodieke giften
Het is ook mogelijk om periodieke giften te geven. Deze periodiek giften worden door de belastingdienst aantrekkelijk gemaakt vanwege de fiscale aftrekbaarheid. Op de site van de PKN is uitgebreide informatie te vinden, zie http://www.protestantsekerk.nl/steun-ons/donateur/periodieke-gift/periodieke-gift.  Zie ook de site van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA): https://pkn-apeldoorn.nl/over-ons/geldzaken/periodieke-schenking/ 

ANBI
Giften aan de Eben-Haezerkerk vallen onder de regels voor een Algemeen Nut Beogende Instelling, de zgn. ANBI-regeling en zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Hierbij geldt echter wel een minimum, de zogenaamde drempel. De drempel is 1% van uw drempelinkomen. Naast een minimum geldt een maximum: 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Het is mogelijk om het gehele bedrag van uw bijdrage af te kunnen trekken van de inkomstenbelasting (dus zonder drempels van 1% of niet meer dan 10% van uw verzamelinkomen). Dat kan alleen, als u zichzelf verplicht om tenminste vijf jaar lang een vaststaand bedrag aan de Eben-Haezergemeente over te maken. Het is aan u of u eens per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar een gift overmaakt. Ook de hoogte van uw periodieke schenking bepaalt u zelf.    

Notaris of rechtstreeks
Voorheen mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de Hervormde wijkgemeente Eben-Haezerkerk. U vindt een voorbeeld van deze schriftelijke overeenkomst op de site van de Belastingdienst. Op de site van de PKN is de overeenkomst toegespitst op de kerkelijke gemeente, zie http://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkZLXUI=&inline=0 

In de webshop (zie http://site.skgcollect.nl/191/pagina/1390/webshop.html) kunt u collectebonnen aanschaffen en een gift geven, maar geen periodieke giften regelen. Voor periodieke giften en vragen daarover kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters, bijvoorbeeld via

Legaten bij Testament
Wij willen u in overweging geven om in uw testament ook de kerk te benoemen. 

De vraag ‘waarom iets nalaten aan de plaatselijke kerk’ is een persoonlijke vraag. Het antwoord hoort bij het einde van het leven. Veel organisaties vragen om een goed doel op te nemen in uw testament. De gemeente van Christus is meer dan een goed doel. Wij mogen doorgeven wat het voorgeslacht ons meegaf en daarom de vraag: waarom geld nalaten aan uw Kerk? Het is een vraag waar iedereen mee te maken krijgt en die het waard is om erover na te denken. Het begin van het leven is bijna altijd feestelijk: geboorte en doop, maar begin en einde zijn niet te scheiden. Het einde bepaalt ons bij het tijdelijke, maar tevens bij het komende. Wat geven we door? 

U kunt via een laatste gift (een legaat) het werk van de kerkelijke gemeente steunen. Zeker gezien de ontkerkelijking en de teruglopende aantallen christenen in ons land krijgt de kerk het steeds moeilijker. Het is mooi wanneer ouderen een som geld of een bezitting aan de kerk willen nalaten waardoor het Evangelie in ons land en in onze plaats hoorbaar en zichtbaar blijft. Zo kunt u zorgen dat na uw heengaan uw middelen tot zegen zijn voor het nageslacht via de broeders en zusters in de gemeente. 

U kunt meer lezen op de site van de PKN, maar ook contact opnemen met de kerkrentmeesters.

Hieronder is informatie opgenomen over het legateren bij testament: 

U kunt geld of bezittingen nalaten aan de Hervormde wijkgemeente Eben-Haezerkerk van bijzondere aard te Apeldoorn. Als dat uw wens is, kunt u dat het beste laten vastleggen in uw testament. Daarin mag u ook vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden. U kunt uw kerk op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van (a) een Legaat of (b) een Erfstelling. 

ad a) Legaat
Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat een vastgesteld geldbedrag, of een met name genoemd onroerende zaak of roerend goed, bijvoorbeeld een huis of schilderij, nagelaten wordt aan een in het testament genoemde persoon(en) en of organisatie(s). Ter overweging: wanneer er spullen zijn met een grote emotionele waarde, dan is het raadzaam deze na te laten aan hen voor wie dit geldt, zoals familie of vrienden.
 

ad b) Erfstelling
Bij een erfstelling wijst men in het testament één of meer personen en/of instellingen aan, die voor het geheel of voor een evenredig gedeelte van de nalatenschap behoren tot de erfgenamen.
 

Notaris
Als we spreken over legaten en erfstellingen begeven we ons op het terrein van het erfrecht. Bij een laatste wilsbeschikking is het advies en de toetsing van uw notaris zeer belangrijk. Het is bij wet geregeld dat een notaris uw testament opmaakt. Tijdens het leven kan de inhoud van een testament te allen tijde worden gewijzigd. Na het opmaken van het testament (u krijgt een afschrift) wordt het testament opgeslagen in het Centraal Testamentenregister. Bij het Centraal Testamentenregister kan men na iemands overlijden informeren of en bij welke notaris er een testament is gemaakt (
http://www.centraaltestamentenregister.nl/). Bij de afwikkeling van de nalatenschap vervult de notaris eveneens een belangrijke rol.