pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Enkele belijdende leden van de gemeente zijn door de kerkenraad benoemd als psychopastoraal begeleider (PPB-er) in onze gemeente. Het gaat om de volgende personen:

Lucie van Maanen
Gerrie Mol
Roelien Plug
Henk Terlouw
Jan van Gelderop (coördinator)

De PPB-ers zijn extra toegerust om hulp te bieden in moeilijke situaties waar u/jij zelf niet direct uit komt. Het kan gaan om problemen op psychisch gebied, vragen op het gebied van relaties, levensvragen, enz. waar u/jij hulp bij nodig hebt. De hulp kan variëren van een luisterend oor tot meerdere helpende gesprekken.
Uitgangspunt is het geloof dat de Heere God, door zijn Heilige Geest, troostend, helend en vernieuwend wil werken in de gemeente en in de levens van mensen.

Voor wie is het bedoeld?
Voor wie moeite heeft met
– eenzaamheid
– boosheid
– depressieve klachten
– rouw
– zelfvertrouwen
– misbruik
– een traumatische ervaring
– relaties
– huwelijk
– scheiding
– een gevoel van onwelbevinden
– seksuele geaardheid
– enz.

Vertrouwelijkheid
Iedere PPB-er heeft bij zijn/haar aanstelling een belofte van geheimhouding afgelegd. Dat betekent, dat wat u/jij in vertrouwen vertelt, niet wordt doorverteld. Wel kan de PPB-er uw toestemming vragen om uw problematiek te bespreken binnen het psychopastoraal team.

Procedure en contactgegevens
Als u/jij contact opneemt, wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek. De bedoeling is helder te krijgen aan wat voor hulp u/jij behoefte hebt en om te bepalen of het psychopastorale team van betekenis kan zijn. Eventueel kan worden doorverwezen naar de reguliere hulpverlening (maatschappelijk werk, psycholoog, psychiater).

U/jij kunt via uw wijkouderling of wijkpredikant contact opnemen.

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de coördinator van het PPT:
Jan van Gelderop, tel. 0578-570878
e-mail:


Nieuws vanuit PPT:

Beste gemeenteleden,

Het afgelopen seizoen heeft een wisseling in de teamsamenstelling te zien gegeven. Afgelopen najaar had Mevrouw Hovius al afscheid genomen van ons team. Aty Pouw is de tweede die afscheid heeft genomen van ons team. Aty heeft zich in totaal 16 jaar ingezet voor dit werk. Zij heeft voor velen een belangrijke steun mogen zijn gedurende een moeilijke periode in hun leven. Aty zelf heeft ook moeitevolle perioden doorgemaakt, maar dat weerhield haar er niet van beschikbaar te zijn voor anderen. We hebben officieel afscheid genomen van Aty tijdens onze laatste vergadering 12 juni 2017. Gelukkig betekent afscheid van het PPT niet out of sight, out of mind. We hopen elkaar zeker nog te ontmoeten tijdens en rond de samenkomsten van de gemeente.

We wensen Aty ook nog vanaf deze plaats alle goeds toe en Gods zegen op haar verdere levensweg.

Nieuwe teamleden

Wegens het vertrek van twee teamleden zaten we dringend verlegen om nieuwe mensen. Op de oproep die ik vorig jaar plaatste in het kerkblad hebben twee personen gereageerd: Gerrie Mol en Henk Terlouw. Na een nadere kennismaking zijn beiden officieel aangesteld tijdens het consistorieberaad (vergadering van de pastorale ouderlingen en predikanten) van 16 mei 2017.
We zijn erg blij met deze twee nieuwe gemotiveerde en ervaren teamleden.
We hopen op een goede samenwerking en we wensen hen vanaf deze plaats zegen en wijsheid toe in het psychopastorale werk in de gemeente!

Vraag over de voortzetting van psychopastorale contacten

Een vraag die werd gesteld: als een teamlid afscheid neemt van het team, mag hij/zij dan doorgaan met zijn/haar lopende contacten?
Het antwoord: het is niet de bedoeling dat ex-teamleden hun psychopastorale contacten voortzetten. Sowieso is elke psychopastorale begeleiding altijd voor een bepaalde tijd. Dus elk traject heeft een begin en een einde. Bij het begin en tijdens de contacten wordt telkens bekeken of een volgend contact wenselijk is. Een traject kan kort maar ook lang duren. Bij de een zijn 1 of 2 gesprekken voldoende, in een andere situatie kan langdurige begeleiding gewenst zijn.
Het is vanzelfsprekend dat een teamlid dat stopt zijn/haar contacten afrondt. Indien nodig kan een ander het dan overnemen.
Uiteraard staat het ex-leden van het PPT vrij om gemeenteleden te bezoeken. Dus ook mensen met wie eerder een contact is geweest in het kader van het psychopastorale werk. We zijn immers allen geroepen tot aandacht en broederlijke en zusterlijke liefde voor elkaar. Een voormalig lid van het PPT zal dat ook op die manier invullen. Voor psychopastorale begeleiding wordt doorverwezen naar het PPT.

Nieuwe PPT-folder
Er is een nieuwe PPT-folder gemaakt. Een dezer weken zal deze worden uitgedeeld voor of na de kerkdienst.

Tot zover deze info.

Hieronder volgt een bijdrage van ons nieuwe teamlid Gerrie Mol.

Met een hartelijke groet,

mede namens Lucy van Maanen, Roelien Plug, Henk Terlouw, Gerrie Mol, Jan van Gelderop

PsychoPastorale Hulp – wanneer kan ik daar een beroep op doen?

Dat kan in diverse situaties.

  • Adhd, autisme of een ander rugzakje in het gezin? – Vaak zien anderen niet hoe hij/zij thuis is, dan komt de ontlading pas. Of andere ouders denken het beter te weten: “Ik wist het wel, als het mijn kind was dan……..” Wat is dat zwaar en het vreet energie, letterlijk en figuurlijk.
  • Fysieke of psychische beperkingen? – Je zou zo graag van alles willen, maar je lichaam staat het niet toe, je psyche staat het niet toe. Hoe vaak moet je nee zeggen, terwijl je wel graag zou willen. Je stuit op onbegrip. Dat geeft verdriet omdat je steeds weer een uitzondering bent.
  • Heeft je partner een fysieke of psychische beperking? – Altijd maar de sterkste moeten zijn. Vermoeiend, eenzaam. Jij moet wel staande blijven en alles draaiende houden. Veel belangstelling voor hem/haar. En jij dan? Wie beseft hoe zwaar het voor jou is?
  • Is mijn huwelijk nog ok? – Het leek zo geweldig. Je was verliefd, getrouwd. En nu? Wat is er gebeurd? We leven totaal langs elkaar heen. Hij/zij heeft geen aandacht meer voor mij. We praten eigenlijk niet meer. Hij/zij begrijpt mij toch niet. Soms voel ik me zo eenzaam.
  • Ouder worden een zegen? – Iedereen wil wel oud worden. Maar wat kan dat tegen vallen. Je lichaam dat je steeds meer in de steek laat. Alles verandert steeds in een snel tempo. Computers, mobiels, tablets, ga zo maar door. Het gaat je vaak boven de pet. Generatiegenoten vallen weg. Je wereld wordt steeds kleiner. Tel je nog wel mee? Soms kun je het gevoel hebben dat je alleen maar in de weg loopt.
  • Een geliefde of dierbare moeten missen? – Onvoorstelbaar, wat een leegte, wat een gemis. Misschien alweer een jaar, of misschien wel 5 jaar geleden. Mensen beseffen niet hoe verschrikkelijk groot het gemis nog is: ”Dat is al zolang geleden, ben je daar nu nog niet overheen?” Hoe verdrietig en onbegrepen kun je je dan voelen. Die ene naam die nooit meer genoemd wordt. Die plek die nog altijd leeg blijft.

Zomaar wat voorbeelden uit het dagelijkse leven. Vaak heeft de buitenwereld er geen weet van. Je hoofd kan vol zitten. Het is goed om het met een ander te delen, maar met wie? In onze gemeente hebben we een psychopastoraal team. Dit team bestaat uit mensen die zelf de nodige bagage hebben meegekregen. We zijn geen psychologen of therapeuten. Maar gewoon mede-gemeenteleden die toegerust zijn om hulp te bieden in allerlei lastige situaties. Wij kunnen een poosje met u meelopen op een moeilijke weg.

Misschien is dit stukje een duidelijke aanwijzing dat u van deze hulp gebruik moet maken? Schroom niet, maar neem contact met ons op.

Namens het Psychopastorale Team,
Gerrie Mol

Ervaring met het PsychoPastorale Team (PPT)
Er is mij gevraagd over mijn ervaringen met het PPT te schrijven. Dat doe ik graag. Bij deze mijn verhaal. In onze gemeente zijn enkele belijdende leden door de kerkenraad aangesteld als psycho-pastoraal begeleider. Ze zijn toegerust om in moeilijke situaties waar u/jij zelf niet direct uitkomt, hulp te bieden. Het kan gaan om problemen op psychisch gebied, vragen op het gebied van relaties, levensvragen enz, waar u/jij hulp bij nodig hebt. Het is als het ware een stuk meelopen door het bieden van een luisterend oor en meerdere helpende gesprekken. Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat het moeilijk is om de eerste stap te zetten. Je moet een drempel over, althans zo voelde dat bij mij. En als dan de eerste stap is gezet kunnen er verdere gesprekken plaatsvinden.
Het eerste gesprek wat ik had was moeilijk. Dat bedoel ik in de zin van: je moet iets van jezelf laten zien. Wat is de reden van je verzoek en hoe kan degene die bij je komt hulp bieden. Na het eerste gesprek dat ik had voelde het als een opluchting dat ik mijn verhaal kon doen, al heeft mij dat heel veel energie gekost. Er zijn nog diverse vervolggesprekken geweest en stukje bij beetje voelde ik dat er iets gebeurde. Ik werd opener, begon wat makkelijker over mijzelf te praten en wat mij allemaal bezig hield. Na een aantal gesprekken hebben wij vastgesteld dat die vruchten begonnen af te werpen. Dan is het ook goed dat op een bepaald moment die periode wordt afgesloten. Wij hebben God gedankt voor de ontmoetingen en de gesprekken die wij mochten hebben.
Tot slot; ik ben blij dat ik de stap heb gezet om het gesprek aan te gaan en het heeft mij heel erg geholpen. Als u/jij in een moeilijke situatie zit, aarzel dan niet om contact op te nemen. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek. De bedoeling is helder te krijgen aan wat voor hulp u/jij behoefte hebt en of het psycho-pastorale team iets kan betekenen. De contactgegevens staan in de gemeentegids.

Gerard Beelen


 Van het PsychoPastoraal Team

In onze laatste vergadering hebben we besloten dat voortaan elke drie maanden één van ons een stukje schrijft voor in het kerkblad. Gerrie Mol bijt het spits af met een gedicht.

Met hartelijke groet, mede namens de andere teamleden,

Jan van Gelderop, coördinator PsychoPastoraal Team

Gemis
Alweer maanden verder
Wat mis ik haar
Bij alles
Wat ik doe
‘s morgens
Bij het ontwaken
De plaats naast mij
Leeg, koud
Nooit meer
Haar lichaam aanraken
Eenzaamheid overvalt mij
Wie beseft wat ik voel
Boodschappen
Winkelen
Simpele dingen
Alles deden we samen
En nu?
Ik doe het wel
Alleen de noodzakelijke dingen
Geen zin meer
In zomaar winkelen
Moet ik keuzes maken
Groot of klein
Geen overleg meer mogelijk
Wat zou ik graag
Nog eens praten met haar
Mijn lieve vrouw
Verjaardagen
Hoe moeilijk
Ik ga wel hoor
Op dat moment
Lukt het wel
Vrolijk, opgewekt
Mensen vinden me sterk
Dan kom je thuis
Alleen
Aan het einde van de dag
Naar bed
stilte
De lege plaats
Schreeuwt me toe
Wie ziet mijn tranen
Mijn verdriet
– Laat je troosten
Door Hem
Hij weet wat eenzaamheid is
Ook Hij weende.