pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Enkele belijdende leden van de gemeente zijn door de kerkenraad benoemd als psychopastoraal begeleider (PPB-er) in onze gemeente. Het gaat om de volgende personen:

Lucie van Maanen
Roelien Plug
Aty Pouw
Jan van Gelderop (coördinator)

De PPB-ers zijn extra toegerust om hulp te bieden in moeilijke situaties waar u/jij zelf niet direct uit komt. Het kan gaan om problemen op psychisch gebied, vragen op het gebied van relaties, levensvragen, enz. waar u/jij hulp bij nodig hebt. De hulp kan variëren van een luisterend oor tot meerdere helpende gesprekken.
Uitgangspunt is het geloof dat de Heere God, door zijn Heilige Geest, troostend, helend en vernieuwend wil werken in de gemeente en in de levens van mensen.

Voor wie is het bedoeld?
Voor wie moeite heeft met
– eenzaamheid
– boosheid
– depressieve klachten
– rouw
– zelfvertrouwen
– misbruik
– een traumatische ervaring
– relaties
– huwelijk
– scheiding
– een gevoel van onwelbevinden
– seksuele geaardheid
– enz.

Vertrouwelijkheid
Iedere PPB-er heeft bij zijn/haar aanstelling een belofte van geheimhouding afgelegd. Dat betekent, dat wat u/jij in vertrouwen vertelt, niet wordt doorverteld. Wel kan de PPB-er uw toestemming vragen om uw problematiek te bespreken binnen het psychopastoraal team.

Procedure en contactgegevens
Als u/jij contact opneemt, wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek. De bedoeling is helder te krijgen aan wat voor hulp u/jij behoefte hebt en om te bepalen of het psychopastorale team van betekenis kan zijn. Eventueel kan worden doorverwezen naar de reguliere hulpverlening (maatschappelijk werk, psycholoog, psychiater).

U/jij kunt via uw wijkouderling of wijkpredikant contact opnemen.

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de coördinator van het PPT:
Jan van Gelderop, tel. 0578-570878
e-mail:


Nieuws vanuit PPT:

Het is hoog tijd voor een bericht van het PPT om het laatste nieuws rond ons werk met u te delen.

Team
Onlangs vond onze najaarsvergadering plaats. We hebben toen afscheid genomen van een van onze teamleden: mevrouw Hovius-Post. Zij heeft zich zeer lang ingezet voor het psychopastorale werk. Dit jaar op de kop af twintig jaren! Uiteraard hebben we in onze kring onze erkentelijkheid jegens mevrouw Hovius laten blijken, en het is goed om dit ook nog eens via Hervormd Accent te doen. Mevrouw Hovius vertelde dat zij zeer dankbaar is dat het haar is gegeven zo lang dit mooie werk te mogen doen. Wij zijn dankbaar met haar dat zij tot in haar ouderdom voor anderen in de gemeente een steun kon zijn. Wij wensen haar en de haren kracht en vreugde toe in de tijd die voor haar ligt.
Ons team bestaat momenteel uit vier leden: Roelien Plug, Aty Pouw, Lucy van Maanen en ondergetekende. Aty heeft bekend gemaakt aan het eind van seizoen 2016-2017 met haar werk voor het PPT te willen stoppen.
Dat betekent dat ons team nu toch echt heel blij zou zijn met nieuwe aanwas.
Het mooist zou zijn als zowel een man als een vrouw ons team komen versterken. Er is inmiddels contact met een zuster uit de gemeente die aspiratie heeft voor het psychopastorale werk.
Welke broeder wil eens met mij in gesprek om te peilen of het psychopastorale werk iets voor hem zou zijn? Denk niet bij voorbaat: dat kan ik niet. In een open gesprek kunnen we bekijken of je de goede persoon zou zijn voor ons team.
Tussen haakjes: aan wie zich wil gaan inzetten voor psychopastoraal werk in onze gemeente wordt een toerustingscursus aangeboden. Dit is de “Basiscursus Psycho Pastorale Toerusting”, die wordt verzorgd door PPP Opleidingen Nederland. Deze cursus beslaat acht cursusdagen.

Concrete hulp
Ook het afgelopen jaar deden verschillende mensen een beroep op ons team. Soms betrof het een ernstige situatie, soms was het ook minder heftig. De ene keer kon worden volstaan met een kort begeleidingstraject, bij een ander was een frequente en intensieve begeleiding noodzakelijk. In elk geval merken we dat er behoefte is aan psychopastorale bijstand.
Soms horen we dat de drempel voor mensen (te) hoog is om contact op te nemen. Ik wil hier nog eens benadrukken: het is belangrijk over die drempel heen te stappen. Vraag de Heere God om Zijn leiding en Hij zal je moed geven stappen te doen die je maar niet durft te zetten.
Bedenk: niets doen is meestal de mindere optie. Bovendien: elk contact is strikt vertrouwelijk.

Thema-avonden
Het vorig jaar waren er thema-avonden rond een actuele thematiek. Twee avonden met betrekking tot rouw en verdriet en twee avonden met betrekking tot huwelijk en relaties. Deze avonden mochten zich verheugen in een groep zeer betrokken belangstellenden.
Ook dit seizoen zijn we van plan deze avonden te organiseren. Nadere informatie daaromtrent volgt te zijner tijd.

Rest mij –mede namens Lucy, Roelien en Aty– u en jou een heel goede en gezegende adventstijd te wensen.

Met een hartelijke groet,
Jan van Gelderop, coördinator PPT