pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Catechisaties

Jongerencatechisatie  

Tijdens het winterseizoen wordt er elke vrijdagavond catechisatie gegeven in de zalen van het kerkgebouw en aan de Sleutelbloemstraat.

De jongeren van 12 tot en met 15 jaar zijn welkom van 18.30 tot 19.15 uur. De jongeren van 16 jaar en ouder worden om 19.30 uur verwacht.

In september krijgen alle jongeren vanaf 12 jaar (klas 1) een persoonlijke uitnodiging om aan de catechese deel te nemen. Daarin staat ook vermeld in welke groep zij ingedeeld zijn. De jongeren van 18 tot en met 23 jaar krijgen een brief van één van de predikanten waarin een keuze gevraagd wordt wat betreft de catechisatie: belijdeniscatechisatie of 18+ catechisatie. Een aantal jongeren volgt catechisatie in kleine groep. Dit wordt op dinsdagmiddag van 16.45-17.15 uur gegeven.

De beide predikanten en een catechetengroep van belijdende gemeenteleden verzorgen de lessen.

Belijdeniscatechisatie

Met de start van het winterseizoen is er gelegenheid om deel te nemen aan belijdeniscatechese. Deze wordt door één van de beide predikanten geleid.

“Belijden” komt van een woord dat zoiets betekent als “hetzelfde zeggen”. De gedachte hierachter is dat mensen datgene wat hun geleerd is, overnemen en zich eigen maken. Daarom is belijden in de Bijbel ook altijd een zaak van binnenuit. Het gaat om nazeggen met het hart. Belijden gebeurt niet in een vacuüm, maar vindt plaats tegenover de gemeente en voor het aangezicht van de levende God. Hij is Degene Die maakt dat Zijn woorden en daden worden overgeleverd, zodat mensen tot belijden kunnen komen.

Iedere winter is er gelegenheid om zich voor te bereiden op het doen van openbare belijdenis van het geloof. Deelname aan de belijdeniscatechese wil niet zeggen dat iemand automatisch belijdenis doet. Het is wel een goede gelegenheid om te ontdekken of het hart amen zegt op dat wat vanuit de Bijbel tot ons komt. Tegen het einde van het seizoen vinden er gesprekken plaats met de predikant en de wijkouderling over het persoonlijke belijden van het geloof.

De belijdeniscatechese heeft plaats van eind september tot de periode rond Pasen, op vrijdagavond vanaf 20.30 uur in de consistorie. Voorafgaand aan het winterseizoen staat er in Hervormd Accent een oproep tot aanmelding.

Huwelijkscatechese 

Nadat in 2006 voor de eerste keer een aantal bijeenkomsten rond het thema “huwelijk” werd belegd, heeft de kerkenraad besloten deze catechese vaker te organiseren. Voor (aanstaande) gemeenteleden die willen gaan trouwen en voor gemeenteleden die (pas) getrouwd zijn worden avonden belegd. Ze kunnen dan met elkaar nadenken over onderwerpen zoals: Gods bedoeling met het huwelijk, intimiteit en seksualiteit, huisgodsdienst, de financiën, de verdeling van zorgtaken en communicatie binnen het huwelijk. Data worden vermeld in Hervormd Accent. Meer informatie is te verkrijgen bij de eigen predikant en bij de scriba van de kerkenraad.

Naar LEV kringen